Latest News Editor's Choice


Opinion / Columnist

Laduma ladlula: lakhothama iqhawe lezwe.

by ZAPU
23 May 2020 at 14:42hrs | Views

Ibandla elidala le ZAPU lisungule inhlelo ezizathatha iviki eyodwa egcweleyo likhumbula owaye ngu Mongameli walo umuyi u Dr Dumiso Dabengwa owayesaziwa ngegama elithi"The Black Russian''loba ''DD''.
 
Namhlanje ugatsha lweze mbiko (Information, Publicity and Marketing services luxoxe lo nkosaana Annahstacia Ndlovu oyintatheli Zindaba ku VOA ophe okulandelayo lapho alandisa khona ngomuyi u Dr Dabengwa ekuphileni kwakhe.

Ngelinjani elizatshona ngingabalisanga ngoBaba uDokotela Dumiso Dabengwa ngoba ukuphumula kwakhe kwatshiya isikhala esikhulu empilweni zethu esingenisa intshongolo ehlaba enhlizweni sikhathi sonke.

Isikhathi singafika asivikeki. Ngithi lala ngokuthula Mhlobo. UBaba uDabengwa akula bala kumbe imizila yamabala engingayiloba ichaze kahle ukulunga lothando asipha lona ngoba konke okuhle wasabela esaphila sadla laye, sahamba laye njalo saphila laye ebuhleni lebunzimeni waze waziphumulela.

Lamhlanje mina Annahstacia Ndlovu ngiyiNtathelizindaba yomhlaba kungenxa yezandla zakhe, ngelanga ngidinga usizo emulini yakhe bangamukela ngothando olumangalisayo loMama uZodwa Dabengwa kungayisikho ukuthi ngangingelabo abegazi ababengangisiza, babekhona kodwa uJehova wakhetha uBaba uDabengwa lemuli yakhe bangamukela bangithanda okwamagama engingeke ngakubalisa ngamabala omhlaba ngoba kungumzwangedwa wami ngedwa.

Kunengi engingakuloba ngoBaba uDabengwa kodwa kimi ubeliqhawe elikhulu empilweni yami evale isikhala esikhulu engangikuso kusukela ngo 13 May 1982 ngilahlekelwa nguBaba ongizalayo uJohn Kayanda olele eMonze Chipembele Village eZambia lapho engidabuka khona. I am Proudly Tonga.

UBaba uDabengwa ubengakhethi muntu lapho uthe wafinyelela kuye kungekho okwenqabeleyo ngoba ubeyindoda emadodeni, edumile njalo ezinikele ukusebenzela isizwe lobanje leso sizwe besesingasamenzi muntu ngamanye amalanga.

Okwangenza ngakhetha uBaba uDabengwa phakathi kwabantu bonke ezweni ukuba angisize angibhadalele esikolo kuze kube lalamhlanje angikwazi lokhe ngikudingisisa kodwa ngithi kwazi uJehova ngoba ngasengidingile usizo kwabegazi labanye njalo ngangingasela themba sengisalelwe yiviki ukuba ngibuyele eCollege eLusaka eEvelyn Hone College of Applied Arts and Commerce  eZambia.

UDadewethu uFelistus Daka lomnewethu osewasitshiya uChristopher Kayanda babengesenelisi ukuthi bangibhadalele iminyaka emibili eyayisisele ngoba isimo somnotho sasesibanzimela kuthi umzawami engangihlala laye eLusaka eChamba Valley Complex uFlora Kantu Mooya oligqwetha laye wayelabantu abanengi ababhadalela esikolo kuthi uBabakazi wami engimthandayo uSister Agnes Milimo wayengumphathisikolo eSt Mary's Primary School laye wayeleyakhe imithwalo kodwa phakathi kwabantu bonke ezweni, uJehova wakhetha ukuba uBaba uDabengwa ukuba angithwalele umthwalo wami.

Yikuphi ukudla okumnandi engingakuphiwanga ku39 Diamond Drive eFourwinds, yiliphi ilembu elihle engingaligqokiswanga nguMakhumalo, konke okuhle umntwana okumele akwenzelwe ngabazali ngakuthola ezandleni zikaBaba loMama uDabengwa.

Ngesikhathi ngisiba mazi uBaba uDabengwa ubelilunga ledale lephalamende emele iNkulumane. Inombolo zendlu yakhe ngazithola emawofisini ePeople's Shop eZAPU eTshabalala. Ngelinye ilanga ekuseni ngaphuma ijumo ngisiyadinga usizo ku39 Diamond Drive ngathola iqhawe lami liphuma ngemota eyisigengele emhlophe egqoke iyembe yeViscose elamabalabala, bengalela ukungena abezomthetho, wamisa imota yakhe wamemeza wathi uma lowo muntu edinga mina abuye kusasa kodwa limvulele uMam ukhona endlini.

Ngemva kokuzwa lelozwi limemeza, ngathi kwabezomthetho angithi lizwile sengizeza kusasa ngoba ngifuna uBaba. Elakusasa lafika ngavuka ngovivi ngafika ngavulelwa kungela mibuzo ngatshengiswa umnyango wokungena endlini ngamukelwa kuhle bakithi ngavele ngathola uMaSibanda esedeke itafula ngokudla kwekuseni uMama uMaKhumalo wangibiza ethi ngizokudla labo ngasukuma kuTV Room ngaya hlala lami etafuleni izadla zingasavumi ukubamba iFork and Knife ngoba ngimangala ukubizelwa etafuleni  ngabahlonitshwa. Ngadla uMama wathi ungazihluphi mntanami dlana ngendlela oyijwayeleyo, ahh ngakhululeka.

Ngalandisa udaba engihamba ngalo uBaba wathi kulungile wakhupha imota yakhe iBenz yayingithwala etshiye elayele ebuyela emsebenzini eHarare ukuba ngisiwe ngaphi langaphi. Engisakukhumbula kuhle ngoba ngangilethemba lokutholiswa usizo kukoBaba uMadonko. Kwehlula ngoba bethi bona basiza abantwana abasezweni kuphela abaphandle kwelizwe abenelisi.

Yayingithatha iBenz ngakithi ibhode lami lapho umtshayeli ayabe ethe angihambise khona, kwathi izwi seliphendukile koBaba uMadonko ngayibhala incwadi ngayitshiyela uMama ngicela ukuba bangisize bona njengemuli ngiyazi balemithwalo yabo ngacela ukuba umtshayeli angiphendukise ngekhaya.

Ngelanga lokuthi sengizitshela ukuba ngizabuyela eLusaka uSr Milimo uzabona okokwenza njengokungisiza kwakhe engitholela indawo yesikolo, ngathi ngigeza ekuseni sengithembe i$900 yemali yamacimbi engangiyitshiyelwe nguMama uAgnes Ndlovu ngezwa ihooter yemota engasengiyijwayele ikhala egedini ngalunga ngefasiteli ngatshela umsthayeli ukuthi ngiyeza.

Ngagqoka ngaphuma, ngifika kuye wathi uMama uyakubiza. Ngahamba ngizidla amaphaphu ngithi mhlawumbe sekwehlule. Kodwa ngathi ngifika uMama wathi ziphekele itiye ngiyabuya.

Ngasengiliqanda likaMaKhumalo, indlela ayengiphatha ngayo ngengalo zakhe l could feel that warmth. Ngisaphakathi kokunatha itiye, weza ephethe imvelophu eyikhakhi uMama uMakhumalo wangiqhubela wathi kimi hamba esikolo.

Lelolanga ngajabula ngaphose ukubamba amayezi, ngahlengezela inyembezi but uMama wangibamba ngezandla ezifudumalayo wathi kuhle mntanami angithi ucelile hambake uyefunda, Ngajabula bakithi yangithatha njalo imota yangibuyisela eTshabalala.

Zazivalwa ngibuye ekhaya ngiyethola uthando lwamalanga onke lulokhe lukhula, ngithole leplastic bag yakoTrueworths ilempahla uMama athi nanzi impahla zakho hamba esikolo. Kwaqhubeka kunjalo kwathi ngelinye ilanga ngathatha uMazilankatha ngayambonisa abantu abalomusa lothando abapha benganyemukuli lokubalisa. Kwaqala ubuhlobo obuhle.

Ngikhumbula ngelinye ilanga uBaba loMama uDabengwa bangibuza ukuba ngibuyela nini esikolo, ngabazisa. Safika isikhathi ngazothathwa eTshabalala and they drove all the way to Victoria Falls lami bayangisthiya eborder. On that day l just felt good and loved futhi ngangiphume kahle ezifundweni zami ngajabula kakhulu. l always wish that l can turn back the hand of time.

Ngelinye ilanga ngathola imali yeBoarding fees isikhuphukile ngoba ngasengisukile ukuhlala loMzawami ngaya eEmbassy yeZimbabwe ngemukelwa nguCol Gwenelo Ncube ngachaza udaba lwami wangisiza, wathi kimi uma ungafikelwa luhlupho uze lapha sizabe sikusiza njengoba ekhaya kukude.

Ngelinye njalo ilanga kwakufunakala imali yetrip yokuyafundela ukuthatha izithombe, ngaya eEmbassy ngathola uCol Ncube engekho bathi kulo Amb John Kangai, wathi ahh uCol Ncube akekho. Qede lapho wabefonela uBaba emazisa ngodaba lwami kwahlala amaviki amabili ngathola incwadi evela kuBaba ethi ungabuya ekhaya ubokhuluma yonke imali efuneka esikolo ngizafaka leyinye phezulu ungayi eEmbassy.

Ngalalela kodwa ngelinye ilanga ngabona sengidingwa nguCol Ncube ethi angisakwazi ukukubona konke kukahle ngamlandisela ukuba kwahamba njani, wakhupha ibuisness card lakhe wathi uma ulohlupho call me on this number waze wajwayelana lomunye uNozindaba wakithi oseZambia uSibanda ngangisengilabantu bakithi engixoxa labo.

Ngaze ngaqeda esikolo uBaba uDabengwa lemuli yakhe bengibhadalela esikolo kukuhle kunjeya. Ngisebenza ngaphi langaphi loba ngisenzani bengibazisa lokhe kunjalo lalamuhla. Ngikhumbula ngiqala izifundo zami eNUST, wabuza uBaba uDabengwa wathi udinga usizo na, ngathi hatshi Baba bengisebenza ngicgina imali kodwa ngingaba lokungikhamayo ngizeza.

Lamanje kwafika okungikhamayo, kwakuyindawo yeAttachment ye Third Year. Nyaya kuBaba ngamazisa watshayela uZwe Nkomo weMafela Trust ucingo wathi woza lapha masinya watsho esethelekile uNkomo, uBaba wathi nangu uMntanami kindly attach Her at Mafela Trust. Ngasebenza umnyaka waphela ngabhala iattachment Report yami kodwa kuze kube lalamuhla impumela yakhona angiyazi futhi kangikaze ngaziswe ngayo. Sakukhuluma lokhu kabanzi loBaba wangiqinisa wathi lokho osuthe wakufunda ngeke bakuthathele abahlale lempumela leyo izabenzelani.

Minengi iminyaka engiphile loBaba uDabengwa ngingabhala ibhuku ngempela ngoba sengiyi Ntathelizindaba ngithole ithuba lokuhamba laye endaweni ezehlukeneyo esebenzela isizwe lapho ngiqala ukuthi ngimbuze imibuzo ngiqala ngokubuza igama lesibongo ahleke athi angithi uyalazi athi qala ngokunye hatshi ibizo lami ngihleke ngesinye isikhathi akhulume ngesinye isikhathi ayale.

Zikhona izikhathi engingeke ngizikhohlwe lula ekusebenzeni loBaba. Ngelinye ilanga eBeitbridge sathi sifika abanye bathi abezwa ulimi alukhulumayo, wabaphendula wathi ngabe ngabantu bale indawo uqobo bengizalalela lina lisuke empumalanga lihlale lapha iminyaka lithi alizwa pho Amavenda athini uma lithi kibo alizwa ulimi lwabo kumele lifunde isiVenda leSiNdebele.

Ngelinye ilanga saya eBhalagwe, abezomthetho bafika bamvimba ukuba angene behlomile, bakhahlela le amakhandlela ayemele awalayithe sacasuka kakhulu. UBaba uDabengwa wathi sibuyele koBulawayo, sathi kulungile Baba asambeni, batshayela eyabo bahamba thina loMqondisi Moyo, Iphithle Maphosa, Mbuso Fuzwayo loMavuzo Tshabalala sasala siwalayitha ngezwa uBaba esefona ethi ngizwa kuthiwa usulayithile, lelo langa ngaqamba amanga ngathi ayisimi Baba ngabanye wahleka.

Ngelinye ilanga saya lapho okulele khona uBaba uLookout Masuku kumcimbi wokumkhumbula uBaba wahlonipha uMasuku lamanye amaqhawe aweZPRA alele loMasuku sisuka lapho uBaba UDabengwa wafola lamanye amaqhawe betshaya itoyitoyi akuzange kumiwe ngamangala ukuthi uBaba uqine kangaka kuhlatshela kuluthuli umthimba usiyaphelela eStanley Hall. EStanley Hall uBaba uDabengwa ubeyisebenzisa kakhulu esebenzelana leBhetshu likaMthwakazi ngikhumbula njalo abezomthetho bezama ukumvimba ekuhlonipheni ilanga leUnity Day lapho lelilanga besikhumbula abantu bakithi ababulawa ngombhuqazwe weGukurahundi.

Ekuphileni kwakhe uBaba uDabengwa ubethi uma ekhuluma ngombhuqazwe weGukurahundi ubone ehloba njalo ebekhuluma ngamazwi ahlakaniphileyo futhi lalapho kungena uhulumende wesibili ngabalethuba lokumbuza ngalo umongameli okhona manje kazange angifihlele wangisthela ukuba uMongameli waphatheka ekumhlukuluzeni kanye lokubulala abantu ngesikhathi seGukurahundi njalo kumele abone ukuba esesembusweni uyakulungisisa futhi luMongameli kazange eze ukuzombeka okusobala ukuba ebelokhe esilwa laye.

Ngelinye ilanga uMqondisi wami eVOA uNdimyake Mwakalyelye uthe eseZimbabwe wacela ukuba ufuna ukubona uBaba uDabengwa labanye abahlonitshwa bedolobho ngamusa kuMayor uBaba uMoyo, ngamusa lakuBaba uDabengwa, ekumethuleni kuBaba uDabengwa ngahle ngathola ithuba empilweni yami yokubonga uBaba phambi komuntu abangazaniyo. UBaba uDabengwa ubelendlela yakhe yokuhleka wahleka wathi kimi kuhle mntanami loboss wami wathi yikho mani this wood background ifamiliar to me Anna yikho lapho elihlala lisenzela khona amainterviews loBabakho. Lami ngokujabula ngavumela phezulu ngoba sengithe ngathola ithuba lokubonga uBaba appreciating umusa lothando lwakhe.

Ngelinye ilanga sike saya ePlumtree loBaba bekusiba kuhle, ngelinye ilanga saya eNseula lakho lapho kwabakuhle okwamagama abadala bebonga ukuzinikela kwakhe abasakhulayo behaya baze baguqe.

Ngibelokudana ngelanga sivula okusemthethweni iDumiso Dabengwa Foundation, ngesikhathi sekuphiwe abantu izicoco ngaya kuBaba sabingelelana wangibamba ngesandla wathi kimi ngiphathekile mntanami ngezwa ubuhlungu empilweni yami kuze kube manje ngimkhumbula amalanga onke.

Esalelwe ngamalanga amahlanu ukuya eIndia sahlangana njalo ngekhaya sakhuluma kabanzi njengenjayelo lapho sithe sahlangana silethuba lokuxoxa ngemva kokumbuza ngenhlelo zakhe zokucina ezempumalanga engavela ngazisola wangibuza ukuba manje bambulalelani?

Loba eseIndia sike saxoxa okwamalanga ngadana lapho sengibona ngiphendulwa nguMama ngoba bebelendlea abangibiza ngayo ehlukile uMama uMakhue loba sengingaka uthi kimi My Baby, uBaba ubethi Mntanami ngendlela angasengiphendulwa ngayo ngasengibona ukuba sengixoxa loMama engiqinisa kodwa esebunzimeni. Ngikhumbula Mhlaka 20 May 2019, ngangifikelwa yinyembezi engingazazi ukuthi zivela ngaphi ngangiphela amandla ngaze ngaduduzwa nguThandeka Moyo ngoba vele ngangisanda kulahlekelwa ngumnawami uGeorge ngangisasebuthakathaka ngikhumbule loBaba kuhlanganisa loMfundisi wami uWashington Ndlovu laye wayephathekile bonke laba abantu bangilahlekela u2018 lo2019 ungitshiye ngisesikhaleni esilentshongolo ehlaba izwele loba ngijabule kanganani ngingacabanga lababantu ngiba njengamazolo ahlatshwe lilanga.

UBaba uDabengwa ubengumthunzi omkhulu, ubelalela ngaso sonke isikhathi kimi wayesevale isikhala esavulwa nguBaba uJohn ngo 13 May 1982, ukuhamba kwakhe ngo 23 May 2019 kungenze ngasala ngidanile ukuba uMay akusinyanga yami kodwa wangitshiyela uMama uMaKhumalo olothando lobuntu owazi ukuba intandane zinakekelwa njani. Ngikhumbula ngelanga uMama egijima elungiselela amatikiti okuya eIndia uBaba wakhupha amazwi angizwisa ubuhlungu watho "Oya waze wadubeka uNkosikazi Wami" kwakukunengi ayemthuma khona uBaba kumele agijime indawo yonke.

Lala ngokuthula Qhawe Lami. Ngiyohlala ngikukhumbula futhi ngelinjani elizatshona ngingabalisanga ngawe ngoba phela uyezwa omunye efohloza ngamazwi ngoba kungakamfikeli wena osekuthe kwakwehlela. Lala ngoxolo Baba Wami ungenzele konke okuhle usahamba emhlabeni kuyokuba yimikhumbulo emihle Mhlobo. Lalapho ngisebunzimeni usuphathekile ubuthuma abanye bakho bazengibambisa umthwalo wawuvale isikhala esikhulu ekuphileni kwami kodwa uMama lokhe eqhubeka ngothando elangipha lona ngiqala ukulazi akukho okuguqukileyo lokhe enguMaKhue usitshiye sisathembile kodwa isikhathi yiso. MYDSRIEP Qhawe Lami Baba Dumiso Dabengwa. Banengi obenzele okuhle abafana lami udumo lwakho siyalubalisa ngazo zonke izikhathi njalo ngikukhumbula amalanga onke ngoba ukuhamba kwakho kudale isikhala empilweni yami. I have videos and pictures that serve as good memories for 23 May every year sizakukhumbula kodwa sikukhumbula amalanga onke.Source - ZAPU
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.

Subscribe

Email: