Latest News Editor's Choice


Opinion / Letters

Incwadi ebhalelw' aMahlabezulu le iziNduna zomdabu

21 Jun 2020 at 11:07hrs | Views
Ngiyalibingelela lina bakaMakhobolondo, lina beSilo uLobhengula kaMzilikazi kaMashobane kaMangethe kaZikode kaKhumalo kaMntungwa kaMbulazi kaNdabezitha, lina bondlela zimhlophe induku zibomvu ngegazi labafokazana.

Nxa sivumelana ukuthi igoda elaliboph ifindo lobudlelwano phakathi kweSilo uMzilikazi leSilo uShaka laqamuka ngowe 1821, kush'ukuthi ngonyak ozayo, 2021, sizabe sibungaza u 200 years okaMashobane wasungula isizwe sabeNtungwa labeThwakazi okuyisizwe esaziwa namhlanje ngelamaNdebele/amaHlabezulu/abeThwakazi. Isizwe esakhiwa ngomkhonto lehawu, umdikadika leshlangu kwachitheka igazi lamaqhawe kwanuk umswane wezith ezazingafuni amaHlabezulu aphile impilo yawo ngokukhululeka langokuthula.

Umbuzo engilibuza wona maHlabezulu amahle, uthi siwubungaza kanjani umsebenzi omkhulu kangaka obatshazwe yizizwe lezizwana emhlabeni wonke jikelele singelayo iNkosi epheth intonga eyatshiywa yiSilo samaWaba?

Sizwile futhi siyabona kuthiwa usekhon uMntwana uBulelani Collins Lobhengula Khumalo okhangelelwe ukuthi ahlaliswe eshlalweni seSilo ayiphathe intonga yobuKhosi kodwa kuyacaca ukuthi kukhona laph okusavimbe khona ukuthi lomsebenzi uphothulwe, isizwe siyekhuz ubayethe sindawonye komkhulu. Sezwa kuthiwa abanye abantwana basendlunkulu yibona abakuvimbile lokho ngokufaka udaba lweSiko lesintu emthethwandaba wosiko lwabamhlophe. Ngakoluny uhlangothi sizwa kuthiwa uhulumeni wobandlulo eZimbabwe nguyena ovimbile ngoba ethi umthethosisekelo wombuso wakhe awukugunyazi ukugcotshwa kweNkosi elizweni.

Kanti kungani singayeki ukukhangela khatshana le sikhangele eduzane lapha ukuze sithole iqiniso? Ngicabanga ukuthi iqiniso liyakhulula futhi ngemva kwalo kuba lokukhanya le ndlela yokwenza izifiso zifezeke iyavuleka. Wayaphi uMakhobolondo? Washonaphi uMzac'omnyama kaMashobane? Kwenzeka kanjani ukuthi 126 years iNduna uSivalo wakoMahlangu wawuthungel umuzi wakoBulawayo watsha wangqonqa, alaziwa idlinza leSilo? Kambe ngempela phakathi kochwepheshe esiphila kubo namhlanje, sisawakholwa amampunge wokuthi iSilo esidume umhlaba wonke lo sanyamalala? Esintwini siyathethela, siyaphahla, osewendela kwelamathongo uyabuyiswa. Intonga yobuKhosi bukaMakhobolondo idluliselwa njani esizukulwaneni sakhe engaziwa ukuthi wakhothama njani, watshalwa ngaphi, idlinza lakhe lingaphi? Intonga yobuKhosi bukaMakhobolondo idluliselwa njani kusizukulwane sakhe engabuyiswanga? Intonga yobuKhosi bukaMakhobolondo idluliselwa kanjani kusizukulwane sakhe ithambo lakhe lingathathwanga nje layatshalwa mhlambe eNtumbane lapho kutshalwe khona uyise, labany abafowabo mhlambe lamanye amaqhawe wesizwe? Kwenziwa yini ukuthi bonke abanye abaNtwana bayaziwa ukuthi batshalwe ngaphi kodwa iNdlov'enkulu yakoBulawayo kungaziwa ukuthi yona ingaphi. Umntwana uNguboyenja siyaz ulele eNtumbane, uMntwana uNjube siyazi ulele eKoloni kwayena uMntwana uNkulumane kuthiwa bukhon ubufakazi obuthi ulele ePhokeng. Kukhona yini okufihlwayo ngokukhothama kweNdlov'emnyama? Wabulawa ngubani? Wagula yini? Angani kuyaziwa ukuthi iSilo uDingane wabalesandla ekubulaweni kweLembe kodwa buka ubukhosi bukaZulu bumile mpo, buqine okwetshe.

Nxa ekhona olezimpendulo kulemibuzo engenhla, ngicabanga ukuthi lina maHlabezulu njengami liyafuna ukuzizwa. Ngiyakholwa futhi ukuthi akekho noyedwa vo esizweni sabeThwakazi ongalangazeleli ukuthi ayefik edlinzeni leSilo kuyebhongwa emswaneni. Nxa singakwazi ukuthi siyebhong'emswaneni ngeke kumangaze nxa singayibona inkululeko yethu ngaskhatshana. Ngempela siyovuka njani isizwe, buyavuseleleka njani ubuKhosi nxa isintu esaziwa layinoma ngubani singenziwanga? Nxa amaNtungwa akwaKhumalo asenza isintu njengomdeni kungakuhle bebikele isizwe ngoba phela akuyonanto yomdeni leyi, yinto yesizwe, isibongo ngesakhona kwaKhumalo kodwa iSilo ngesesizwe, isizwe yithina amaHlabezulu.

MaHlabezulu lani ziNduna zomdabu, nzalo yeziNduna ezazingamaqahwe ezagcotshwa yiMbabala uqobo leSilo sethu sokugcina uNgwalongwalo, ngiyacela ngiyalincenga ukuthi asiwethesen umlandu amaNtungwa ngokwezindlu zikaMzilikazi zonke basitshele into eqondileyo. Kambe ziNduna nxa lingalunguza kwelamathongo lifice okhokholozi benu oGwabalanda Mathe,oMaqhekeni Sithole, oMhabahaba Mkhwananzi, oSomhlolo Mathema, oMbiko Masuku, oMfangilele Matshazi, oMkhithika Thebe, oGundwane Ndiweni, oMagwegwe Fuyane, oLotshe Hlabangane, oDakamela Ncube, oMncumbatha Khumalo labobonke abanye behlezi leZilo zombili behlaziya isimo eliphethe isizwe sabo kuso licabanga ukuthi bangathini ngobuholi benu? Mina ngokwami ngibon'angathi sekwanel ukudlala amaNtungwa esiyenga ngokuthi ubukhosi buyavuka ikanti bayazi ukuthi abakwenzanga okumele kwenziwe emsamo wabo okuzavumela isizwe senze okumele kwenziwe emsamo waso. Nakhona ngiyazi akhon amaNtungwa afuna izinto zenziwe ngendlela ubukhosi buvuke isizwe sibambane sibeyimbumba sivuke.

Nxa kuwukuthi ukungalandeli isiko kwenziwa yikujaha lezozigidigidi, billions, zezimali okuthiwa ziseNgilandi zilinde ukudluliselwa eNkosini yabeThwakazi eyiyona unqo, kungcono bushabalale unompela ubuKhosi bamaHlabezulu. 126 years isizwe singela Nkosi kuyacaca ukuthi sisengaqhubeka omunye u 126 years ingekho.

Ngiyazbongela mina, Dub'elimthende.

Source - Nkonzo kaMathanda
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.