Latest News Editor's Choice


Entertainment / Music

1ns and 2s with DJ-Sticha - Know your song Mondays

by DJ-Sticha
25 Apr 2016 at 08:10hrs | Views
Your Monday can never be dull ngoba I got just what you need. Am sure unokuhlala phans' ulalele a certain song um' idlala, get lost in the moment and forget the beat and focus on the lyrics being sung uzibuz' ukuthi kwakutheni umcul' aze abhal' amagama ajule kanje. Iningi labaculi libhala ngento ezabehlela empilweni zabo noma kwesiny' isikhathi kungathinti bona directly kodwa bayithatha impilo injalo and paint a vivid picture in form of a song uzibone nawe usuyi starring kuleyonto okuculwa ngayo. Yonke ingoma eculwayo ithinta abantu abahlukile ngendlela ezihlukile, this plartform is here to get you ku inner circle yomculi ikubeke esithombeni ngengoma yakhe oyithandayo hear it from the horse's mouth khonala.

Namhlanje asiye kweleZhwane kwesikaMaphokothel' isigodi sithath' indoda ekufak' esithombeni ngobuciko bokubhal' ingoma uze uyibone ngo "see" into acula ngayo owaziwa ngelikaZinjaziyamluma ongumcul' omkhulu kaMaskandi esichazela ngengoma yakhe ethi kobandayo.

"Igama ngingu Mxolisi Mavundla also known as Zinjaziyamluma ngizalwa eTsholotsho koMaphokothela ngafunda eDinyane High School. Ngaqala ukucula umculo weSichathamiya neZinkanyezi Zezulu. Ialbum yam yokuqala ibithi koBandayo lengoma engiyichazayo namhlanje inesihloko esifanayo, ngayicula ngoba ngihlukumezekile emphefumulweni ngokudlula kukababa emhlabeni ingakho yayiqondane nempilo engeyami kodwa eyacina sithinta abantu abanengi ngoba icula ngento eyenzeka emhlabeni ngoba ukushiywa ngabazali ngokuka noma ngubani ophila kulo umhlaba.Umculo wam uyatholakala Ku You Tube @ Zinjaziyamluma. AmaCD ayatholakala nama DVD kuFive no Abel qhubekani nisixhase ngokutheng' amaoriginal ukuze nathi sikhule njalo siqhubeke sithinta impilo zenu ngomculo, ngiyabonga".

Uma ufuna ukuchazela abalandeli bakho ngengoma yakho abayithanda kakhulu kulula nje, thumela i email to keithphakathi@gmail.com ubeke udaba lwakho and let the people see a different side of your lyrics.

Masicobelan' ulwazi, masikhulisan' emculweni.

 Contact Zinjaziyamluma on:

+27 73 1688 046 or +27 62 2923 357

Facebook:Mxoe Zinjaziyamluma Mavundla

Source - DJ-Sticha
More on: #DJ-Sticha