Latest News Editor's Choice


Entertainment / Music

Sidla imbuya ngoth:eZimbabwe

by Sikhumbuzo Moyo
23 Oct 2016 at 11:49hrs | Views

Oh maye  bantwana behlabathi!!
Sahlupheka kangaka sidleni ekabani?
Sagcwal'amany'amazwe kwenzenjai?Saphila kabuhlungu kwenzenjani? Sahlupheka kangaka kwenzenjani?
Sidla imbuya ngoth'eZimbabwe

Akulalutho eziphaleni
Akulalutho emtholampilo
Akulalutho emabhangi
Kuyingcosan'okusemavinkilini njalo kumb'eqolo
Ikati lilala eziko
Sidl'ngqweqwe zomlomo
Sidla liklubhu
Sidla'mbuya ngoth'eZimbabwe

Ayikho imisebenzi
Izifundiswa zithengisa ezitaladeni
Ezinye zathi galo yephuka;nyawo ngibeletha zathi khimilili seziwisa amaphika kubomakhelwane
Zathola'okuy'thunjini
Iziphofu zadonsana zaze zayowela koMakhelwane
Izigoga zaphikelela zibamba engaziwayo zaze zayothola ukuphumul'emazweni
Sidl'imbuya ngoth'eZimbabwe

Yilizwe bani elifana leliwa eliqeda imiphefumilo
Ondlebe zikhany'ilanga bakhitshwa ngezinduku emaplazini
Kwangena abahuquluzi babul'imvelo
Sidll'imbuya ngothi eZimbabwe

Sikwelimagad'ahlabayo
Kwangqengetshe
Kwamlind'uyacina
Kud'emva
Kude phambili
Imazombezombe indlel'esihamba kuyo
Sibizw'amakwelekwele imihambuma emazweni
Sidl'imbuya ngoth'eZimbabwe

Mhla ukuhlupheka kuphela
Abantu bazajabula
Abantu bazagiya bahlabelele amacilongo begiya ngolutsha
Sidl'imbuya ngoth'eZimbabwe

Zulu kaNdaba lina sizwe sakithi
Mthwakaz'omuhle
Asigiyeni silwele amalungelo ethu silwele impilakahle;lamathuba emisebenzi
Sidl'imbuya ngoth'eZimbabwe

Ilotshwe nguSikhumbuzo Moyo.

Source - Sikhumbuzo Moyo