Latest News Editor's Choice


News / National

Inina lumiyani indoda amaphambili ngoba likhandwe lilenye indoda

by Umlobi
14 Jul 2017 at 16:07hrs | Views
KULENINA leNtabazinduna elixhanxathe laxhanxatha umkalo amaphambili ngemva kokuficwa litshisa uthando lejaha lakomakhelwane, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

Lesi simanga sitshiye izakhamizi zesiqintini seSifelani khonale eNtabazinduna zibambe owangaphansi ngoLwesithathu kuviki ephelileyo.

Kuzwakale ukuthi uNonkangelo Ntambo ukhandwe ngumkakhe uFatty Mdele encinda uluju lwemvelo loGodfrey Ngwenya, ongumakhelwane wabo emafusini. Kubikwa uMdele wathi ebuza umkakhe ngesenzo sakhe lesi sebefikile emzini wabo wamsukela wamluma isitho sakhe sangasese.

Intatheli kaMthunywa ikhulumisane lezakhamizi zakule indawo ngaloludaba zakuvuma ukuthi kuliqiniso lokhu njalo yindaba esisenduneni.

Esinye isakhamuzi esiziveze ngokuthi nguZanele Mpala sithe abakaze bakubone ukuthi umuntu uyatholaka esenza icala elasabekayo athi ekhuzwa avuke ngolaka atshaye umkakhe.

"Sihlala sizizwa izindaba zokuthi abantu bayaganga kodwa lokhu hayi siyakuqala  asikwazi thina, kambe ukuthi umfazi uyabanjwa yindoda elele egangeni lomakhelwane  imthathe ihambe laye ekhaya iyekhulumisana laye imkhuza umfazi abesevuka ubhova alume amaphambili ithwalelwe esibhedlela," kutsho uNkosazana Zanele Mpala.

"Bakhona abantu abananzelelayo ukuthi kukhona okutshaya amanzi phakathi kukaNonkangelo loGodfrey babalandela baze bababona ukuthi bahlangana ngaphi basebebikela umkakhe.

"Kulomunye umakhelwane owathi ebabona beqonda endaweni yabo yansuku zonke wagijima wayaqhweba uMdele wamtshela ukuthi alandele ayebona ukuthi kwenzakalani. Sifika khonale sabathola sahle sahlangabezwa ngamabhulugwele angaphansi lamalembu abomama. Into esayithola lapho inzima," kutsho uNkszn Mpala.

Uqhubekele phambili wathi bahamba benyenya bathi bebabona uGrodfrey wacela ezinyaweni kwasala uNtambo.

UMthunywa uzwe njalo ukuthi uNtambo kaqalisi into yakhe le ngoba uhlezi ehamba labafana abancane ebaxhwalisa ngendlela efanayo.

UMthunywa ukhulumisane loNtambo ecingweni ngaloludaba waphika wemba phansi ukuthi waluma umkakhe.

"Lokhu ngahlala loMdele asikaze sixabane,  lokhu okutshiwo ngabantu ngamanga aluhlaza ukuthi ngamluma ngamlimaza amaphambili. Umkami ulohlupho lwezinso kungakho samusa esibhedlela ngoba egula," kuchaza uNkszn Ntambo.

Ebuzwa ngokuthi kabathonisiswa yini enduneni uNtambo uvumile ukuba kulendaba yabo esenduneni lanxa engeke wachaza ukuthi babebangani lomkakhe.

"Imizi yonke ihlezi abantu bexabana lathi sike saxabana lobaba njengabantu bonke sacina sesiseNduneni kodwa abantu sebekhangela okumuzi wami. Ukuthi sixatshaniswe yini kwaziwa yimi laye ubaba, ngalokho ofuna ukubakwazi kamlande ayembuza mina angisoze ngatshela umhlaba wonke ukuthi sixabaniswe yini ngoba ngokomuzi wethu," kuchaza uNkszn Ntambo.

Imizamo yokukhulumisana loMnu Mdele yehlule ngoba ethe indaba zomuzi wakhe kafuni zisakazwe kumaphephandaba.

Induna uNhlanhlayamangwe Ndiweni uthe loludaba lwabikwa uyalwazi.

"Udaba lolu ngiyalwazi babuya bazolubika kimi kodwa angisoze ngikhulume okunengi khathesi ngoba ludaba oseluhlelelwe usuku lokuthoniswa," kutsho induna uNdiweni.

Source - uMthunywa