Latest News Editor's Choice


News / National

'Ngadla abantu abangu 100'

by YiNtatheli kaMthunywa
30 Aug 2017 at 17:31hrs | Views
KULENINA leMbire esabelweni seMashonaland Central elifikelwe lidlozi esililweni somzukulu walo lachaza ukuthi yilo elimbuleleyo andubana lithi selibulele abantu abalikhulu ndawonye lequla lalo, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

Inina leli eliphume idlozi emphakathini, uNkosazana Beauty Mbozi Foya (52) ohlala esigabeni esingaphansi kwenduna uMatsiwo, kusobhuku uMugariri uthe ebona intatheli zifika emzini wakhe wahle wazithambisela kwaze kwageleza ngenyawo ngenxa yokwesaba kanye lenhloni.

UNkszn Foya kubikwa ulentebe ayifaka ekhalweni, ephenduka ibe yinyoka ebusuku njalo wacatshelwa ubuthakathi nanko phela ulenhlanga ezinhlanu zokuloya ekhalweni.

Inina leli kubikwa lifikelwe lidlozi lobuthakathi leli   lisemfeni yomzukulu walo, uAnopaishe Euvon Tidigu  eMburuma obelenyanga eziyisifica munwe munye ofe engagulanga ngitsho.

Kubikwa uAnopaishe uzalwa yindodakazi kaNkszn Foya, uEunice Zuze loForward Tidigu.

UMthunywa uzwe ukuthi abaphurofethi bebandla likaEunice bengakabeki usane lolu kwenziwa imithanithani nanko phela isidumbu sageziswa ngemithi kwaphindwa kwalungiswa lengcwaba usane lolu lungakabekwa.

Ebuzwa ngodaba lolu, uNkszn Foya uvumile ukuthi lwenzakala wachaza njalo ukuthi lokhu wakwenza ngesikhathi efikelwe lidlozi njalo abantu bonke ababesesililweni lesi bambona njalo bamuzwa ezikhulumela ngowakhe umlomo.

"Angiyali indaba le, okukhulunywa ngabantu kanye lomkami, umntanami kanye lomkhwenyana. Lokhu kwenzakala umntwana esazangcwatshwa, kuthiwa yikho idlozi lami elafika lakhuluma lathi yimi engibulele umntwana lo.

"Kuthiwa njalo ngathi ngaloya ngabulala abantu abalikhulu ngilabanye bami, kodwa mina angazi ukuthi kuhamba njani, angikwazi ukuthi ngingumthakathi," kuchaza uNkszn Foya.

"Endabeni yentebe yami okuthiwa iyaphenduka ibe yinyoka ebusuku, iqiniso yikuthi bengilentebe kodwa bengingazi ukuthi iyaphenduka ibe yinyoka ebusuku," kutsho uNkszn Foya.

Uvumile njalo ukuthi ulenhlanga ezinhlanu ekhalweni  okuyizo okuthiwa wazicatshelwa ukuloya.

"Kusukela mhlalokho kulabaphurofethi abasuka eHarare labanye abakhonapha abangincedisayo ngoba kuthiwa ngaqeda insuku idlozi leli lingithwalise nzima.

"Kulezinto ezakhitshwe endlini yami ezigoqela intebe le okuthiwa iphenduka ibe yinyoka lezinye impondo," kutsho uNkszn Foya.

UNkszn Foya uqhubekele phambili wathi yena akukho akwaziyo njalo ngeke avume kumbe ale ukuthi nguye owabulala umzukulu wakhe kodwa ukufa kwakhe kumdabule kakhulu ngoba ubemthanda umzukulu wakhe.

UNkszn Foya uthe ufuna ukuthi bahlanganiswe lomkhwenyana wakhe kukhumisane umlotha.

UNkszn Zuze uvumile laye ukuthi unina wafikelwa lidlozi besemfeni yomntanakhe.

"Umntwana ufe engagulanga njalo umama wathi nguye owambulalayo, lomunye umama owayelapho wakhuluma okufanayo," kutsho uNkszn Zuze.

Uthe kwafakwa isiqalekiso engcwabeni kanye lesidunjini somntanakhe lapho egeziswa.

"Kuthe sokwenzakale lokhu umkami waxotsha umama lobaba, uTypewriter Zuze emfeni, lezihlobo zikamama ezazibuye emfeni," kutsho uNkszn Zuze.

Uqhubekele phambili wathi unina umephule umoya.

"Umama wazikhulumela emphakathini ukuthi nguye obulele umntanami. Ngeke safa sabonana noma ukuhlala phansi sonke," kutsho uNkszn Zuze.

UTidigu (35) uthe uninazala waveza ukuthi nguye obulele umzukulu wakhe kugcwele abantu.

"Umamazala uhlabe umkhosi wathi nguye obulele umzukulu wakhe, ekhala esithi, 'yimi engabulala umzukulu wami, umzukulu wami', ekhombela embhedeni esithi uyambona ufuna ukumgqokisa isitshubo.

"Abantu bazama ukumthulisa kodwa wala elokhu esithi nguye owamdlayo," kutsho umkhwenyana lo.

UTidigu uthe waxotsha uninazala kanye loyisezala lezihlobo ngenxa yokudabuka emoyeni.

"Bahamba emzini wabo idlozi leli lilokhu limphethe umamazala, laze laxotshwa ngamaPositoli. Udaba lolu lungizwisa ubuhlungu, kodwa ngumamazala akulanto engingayenza," kutsho uTidigu.

Abantu abayabeka isidumbu somntwana lo bathi esihlahleni okwakumi ibhasi bekulenkalakatha yenyoka ilengise ikhanda laseceleni kwengcwaba kwabonakala inkalakatha yenyoka ebilunguze egodini.

"Abantu besaba ukubulala inyoka le, bangcwaba bayitshiya ilokhu ikhangele engcwabeni, kwahle kwavela egcekeni ukuthi le yimisebenzi yobuthakathi!" kutsho uMnu Tidigu.

UMnumzana Typewriter Zuze (52), umkaNkszn Foya uthe kuliqiniso ukuthi umkakhe wafikelwa lidlozi lobuthakathi emfeni yomzukulu wabo.

"Mina ngiqala ngathi yikugula, ngoba kwaqala sesisemzini kamkhwenyana esithi nguye owabulala umzukulu labanye abantu abalikhulu eleqembu lakhe, angazi ukuthi ngabangaphi labo bantu.

"Waqeda amalanga enjalo kwaze kwakhitshwa intebe, impondo lokunye emzini wami. Ngemva kwalokhu yikho ukuthi abengcono," kutsho uMnu Zuze.

URatherford Gonsalo (20) — omunye wezakhamizi zakule indawo uthe bekusithi kungafa abantu lapho okubanjwa abathakathi uNkszn Foya laye ubesiba ngomunye wabo.

USobhuku uMnumzana Clever Mburuma (68) uthe okwenzakale esigabeni sakhe yimihlola sibili. "Uzivumele yedwa uNkszn Foya ukuthi ubulele umzukulu labanye abalikhulu leqembu lakhe. Umama lo uvela kwesinye isigaba, lapha esigabeni sami ubebuye ngokuzongcwaba umzukulu wakhe ngakho sicela osiyazi bazosincedisa ngoba abathakathi sebehluphile kakhulu lapha. Abanye bambuluza ngabo ubuthakathi," kutsho uSobhuku uMburuma.

Source - umthunywa
More on: #Abantu, #100, #Ngadla