Latest News Editor's Choice


News / Press Release

Umbiko Wabadala Bendlunkulu Yako Khumalo, Owesizwe Sikamthwakazi

by AmaNtungwa
17 Jan 2017 at 12:09hrs | Views
Mahlabezulu!!

1) Siyaphinda njalo, akekho osebekwe ubukhosi bukaMzilikazi obesizwe samaNdebele, uMthwakazi, manje.

2) Ithole likhona endlini yeNkosi uLobhengula njengoba kwabikwa esikhumbuzweni somdabuli wesizwe, uMzilikazi, eMhlahlandlela ngo Sept ka 2016. AmaNtungwa alungisa okuphathelane lamasiko ngokubekwa kwenkosi esihlalweni. Phela iNkosi ilamaseko ayo avela eziNduneni zesizwe lakuMahlabezulu kaMthwakazi yena ngokwakhe.

3) Embikweni  yethu edluleyo sibeke obala ukuthi ukuvuswa kobukhosi yindaba elobunzima, lenkinga, lezitha zesizwe sikaMthwakazi leNdlunkulu

4) Ayikho iNkosi kumbe iNdlu ezibekayo, engabikwa njalo engethulwa ngabakwabo. Qaphelani linanzelele omazibeka abavuka sebengabako, kumbe abathi bangabako Khumalo.

5) Asiphathi ubukhosi buka Mthwakazi lula, mahlayana nje ngendlela elulaza uMthwakazi lesihlalo sobukhosi. U "Bayethe" utshayelwa iNkosi, iSilo qha. Asihlonipheni amasiko ethu.

6) Bekezelani Mahlabezulu, lingathatheki. Isifiso samaNtungwa yikuthi iSilo sivele kuMthwakazi wonke lonyaka. Uzakwethulwa, avezwe ngabazali, ngabadala  bendlu yamaNtungwa isikhathi sesifikile.

7) Siyabonga ukubekezela kwabanengi benu elilindele iqiniso Mahlabezulu. Sima lapha sizwe sikaMthwakazi, oNdlela zimhlophe,  sizwe esadatshulwa ngamakhosi, lina bakaLobengula kaMzilikazi kaMatshobana, lina bakaNgangezwe, uBalakhulu!

Source - AmaNtungwa