Latest News Editor's Choice


News / Press Release

Isikhulumeli sikaMzilikazi II sikhupha umbiko ngemvoxoxo ephuthumayo

by Greater Sibanda, Isikhulumeli seNkosi uMzilikazi II
22 Jan 2018 at 06:30hrs | Views
Mthwakazi omuhle ,lina bondlela zimhlophe, lingabe linjani kumagumbi amane wonke omhlaba. Sithanda ukulazisa bantu beNkosi ngemibiko le engelamaqinisa ephuma enkundleni zokuxhumana. Sithanda ukwazisa uZulu ngokuqotho okumqoka njalo okulesisindo.

1. INkosi uMzilikazi wesibili ulokhe eyibambe ngesiduku indaba yokuvuselela isizwe sikaMthwakazi ukuze isizwe sibuyele kusimo esasiyiso ngo 1893.

2. INkosi uMzilikazi ulokhe emi ndawonye ephethe umsebenzi awuvuselwa nguNkulunkulu ukuze isizwe sikhululeke.

3. INkosi uMzilikazi wesibili akakaze enze umhlangano njalo afake isinqumo sokuthi yena usehlehlela emuva emsebenzini lo omkhulu kangaka. Kazake atsho njalo ukuthi umsebenzi lo ufuna ukuwuhambisa engaphansi kukaHulumeni wakweleZimbabwe kumbe engaphansi kwenye iNkosi. INkosi yesizwe sikaMthwakazi uStanley Raphael Khumalo uphethe umsebenzi wokuvuselela isizwe ukuthi sizimele sime sodwa njengezinye izizwe. Yikho izitha zesizwe zichitha imibuthano yakhe zingayivumi ngoba iNkosi ime eqinisweni ngenjongo langenhloso yalo umsebenzi omkhulu kangaka. Njalo kuyoba sobala maduze ukuthi abakuhlangothini lwesitha abafuna uMthwakazi angazimeli ngezakhe inyawo ngobani.

5. INkosi, uSRK, ikhathazekile kakhulu ngabantu abahlasela uhlelo lokuvuselela isizwe sikaMthwakazi(full Restoration and not half-baked and pseudo Agenda packaged as Restoration) besebenzisa igama likaMthwakazi kanye lesizwe sonke seNkosi. Yebo umuntu kalahlwa. Yisintu leso.

6. INkosi icebisa bonke abahamba egameni leMthwakazi Restoration beganga ngasese belihlayaza imvuselelo beyidayisa ezizweni ezincindezele uMthwakazi ukuthi bazavelelwa yinzondo yabantu, akusoze kube kuhle, yingakho kabaxwayeke, badele umkhuba wokugwaza isizwe ngezikhathi eziqakathekileyo.

7. INkosi ikhuthaza wonke uMthwakazi ukuthi amanyane egameni lokuvuselela isizwe sikaMthwakazi, egameni lenkululeko yesizwe lomphakathi wonke, hashi ngaphansi kwezinye izizwe kodwa ngaphansi kombuso wesizwe sikaMthwakazi ondlela zimhlophe.

8. Lingapheli ithemba lingapheli amandla Mthwakazi omuhle, yalani libheke phambili kodwa liqaphele bonke abeza kini bembethe izikhumba zezimvu bona beyizilwane okoqobo. UNkulunkulu ulenzele kahle ngokubembula bonke abazenzisi labaphangi abasebenzisa igama likaMthwakazi emini libalele lasebukhweni bezinja nxese ebusuku bajayiva njalo bencinda labancindezeli besizwe beboba amasu okuvikela ukuthi inkululeko kaMthwakazi ingaphumeleli. Sokukini bantu beNkosi ukuthi lithini ngabo. Akadunyiswe uNkulunkulu ngoba umsebenzi umkhulu njalo usungena esimweni samagagasi anzima kodwa sophumelela, sonqoba loma kanjani. Namhlanje zinqunu izitha, zihamba bhunynyu. Namhlanje uphoko lomunyankomo usegcekeni. Vunani bantu bakithi.

9. Siyalazisa njalo ukuthi umbiko ogcweleyo ngezehlakalo lenkulumo-mpikiswano ezisenkundleni zokuxhumana uzakhitshwa masinyane nje ukuze uZulu ,uMthwakazi omuhle aziswe ngeqiniso elimsulwa elipheleleyo.

Siyabonga Mthwakazi omuhle. Emuva lingabuyeli. Izwe ngelethu elikaMthwakazi. Silifuna ngaphansi kombuso wethu hashi owezinye izizwe. iNkosi enkulu uMzilikazi wakuqala kazange abe ngaphansi wombuso wabancindezeli. INkosi uSRK uyohamba ngaleyo ndlela ebhekise amabombo kuTotal and Full Restoration yeKingdom Yakwethu.

iNkosi uSRK ilithanda lonke, home and away!


Source - Greater Sibanda