Latest News Editor's Choice


News / Press Release

UMugabe Utshaya Umkhulungwane Libalele

by Mkhululi Zulu
21 Mar 2018 at 14:24hrs | Views
Lo owabusa okweminya edlula amatshumi amathathu lesikhombisa yena oseleminyaka engamatshumi athoba munwe munye lane utshaye omunye umkhulungwane otshaqise igazi wenza abantu baluma amazinyo ngokuthukuthela. Nangu phela ukhulu lo ongani sesangene kungazakali ukuthi yikukhula kumbe yikubilwa ligazi labantu ayethumela izikliwi zakhe ukuthi zibabulale. Ixhegu leli laziwa kakhulu ngochuku, ubuhwaba lobuhuquluzi kanye lomoya omubi okomthakathi oloya libalele. Nangu phela esesithi umbhuqazwe wakhe (ikukurawundi) lo athumela ukuthi izigelekeqe zakhe zidabule abesifazane abazithweleyo wabangelwa yiZapu lamaZipra.

Uwumane wathi Izapu laMaZipra bafihla izikhali  emapulazini abo besenzela ukumhluthunela umbuso wakhe. Umongameli weZapu uDokotela Dumiso Dabengwa ubeke indaba yezikhali etshatshalazini wathi kumthethwa ndaba omkhulu welizwe kukhona amaqiniso okuthi izikhali lezo zazigqitshelwe ngubani njalo efunani.  Inkokheli yabantu ithe lo onguye owahluthuna amandla kuntamo lukhuni uMugabe uEmmerson Mnangagwa nguye kanye labacuphi bakaSmith ababesazi ngalezi izikhali iZapu labalawuli beZipra bengazi lutho ngazo. Lokhu kwavela sobala undoda onguye owazigqibelayo lezo zikhali esetshela umthethwa ndaba ukuthi uDumiso Dabengwa lo Lookout Masuku babengazi lutho ngezikhali lezo ngoba kwakuthiwe abafihlele. Owayethe abafihlele nguye owasetshayelela oDabengwa loMasuku esengumfakazi weZanu njalo waphiwa isikhundla esikhulu kuZanu.

Okunye okutshaqisa umzimba ngamanga omsakazo weZBC kanye lamaphephandaba kahulumende azame ukuguqula inkulumo yenkokheli yabantu uDumiso Dabengwa sebetshengisa ukuthi uMnumzana Emmerson Mngangagwa umsulwa  njalo ngumuntu olozwelo lesihawu kafanani.loMugabe. Laba abathanda ukusenga lezimithiyo nje bathi kuzakhulunywa lezinduna zezigaba.

Ubukhokheli bukaZapu bubona kungamanyala ukuvoxa izinduna ngodaba lombhuqazwe (ikukurawundi). Izinduna lezo zake zabikelwa yini ukuthi kuzathunyela izigelekeqe zizetshisela abantu endlini zisithi zidinga abahlamuki? Udaba lombhuqazwe(ikukurawundi)  luzaqedwa liqiniso elipheleleyo njalo langokuhlazululwa ngumthetho hatshi  ngokuqamba amanga ngomuntu onguye umaqalisa indaba yokubulawa kwabantu umnu.kuthiwe E.D. Mnangagwa yena kafanani lombulali uMugabe. Kumele kuqale ekuthini bobabili laba igazi labantu ababulawayo bengelecala lisezandleni zabo bobabili.
 
Ukutshaya umkhulungwane okwenja yehlungwini okwenziwa ngulo ababemuthi Gushungo kumbe ukwembathisa uNgwena ingubo emhlophe nke  ngodaba lwesihluku esenziwa ebantwini kuyize leze.

NguMkhululi Zulu (Okhumela ubukhokheli beZapu)

Source - Mkhululi Zulu