Latest News Editor's Choice


News / Regional

Impi kubangwa umakhwapheni

by YiNtatheli kaMthunywa
26 Mar 2016 at 15:23hrs | Views
ZIBAMBE oluphuphumayo izakhamizi zesiqintini seMhome esigabeni seMahole, eFilabusi ngemva kokuba esinye isakhamuzi sakule indawo sikhuthe umkaso ngengqamu kabuhlungu kubangwa umakhwapheni.

Indaba le yenzakale ngoLwesihlanu kuviki ephelileyo lapho uPretty Sibanda osile ngokulambisa ngemva kokuba umkakhe uMthabisi Moyo ephose wamqeda ngengqamu kwalamula izakhamizi ngemva kokuba ehlale iviki yonke ezikhohlisa lomasihlalisane wakhe, uMemory Moyo oyisakhamuzi kulindawo.

UMthunywa ukhulumisane lesinye isakhamuzi sakule indawo uNkosazana Sethulelo Mwale owayekhona mhla kusenzakala isisanasana lesi walandisa ngendaba le.

"Saphosa sabona okunye ngalelolanga ngoba uMoyo wayefuna ukumudla engamsuthi umkakhe ngengqamu.

Sathi sesibabuzisisa ukuthi bebebangani sezwa kuthiwa uMaSibanda usuke ngeNsonto kuviki ephelileyo esiyadlala ibhola labomama ethwele inkukhu yonke eyiphekile. Kwathi kunjalo wangaphenduki kwaze kwaba ngoLwesihlanu.

"Ekubuyeni kwakhe kuthiwa wafika watshiya isikhwama sakhe esincane wadlulela ebholeni futhi. Umkakhe wathi efika wavula isikhwama lesiya wathola kulemifanekiso kaMemory lomkakhe bemumuzana okwadala ukuthi amlandele wamthola ebholeni okuyikho afika wazama ukumgwaza khona," kulandisa uNkoszn Mwale.

Esinye isakhamuzi sakule indawo uMnumzana Samson Mthethwa uchaze njalo ukuthi uMnu Moyo uyehlulwa ngumkakhe yikho ubefuna ukumgwaza.

"UMoyo wehlulwa ngumkakhe yikho nje ubesefuna ukumgwaza njalo yikho okudala ukuthi umkakhe azenzele umathanda esazi ukuthi wendile. Ngikhuluma nje emavikini amabili adluleyo sike samlamulela uMoyo esebondwe ngumkakhe," kutsho uMnu Mthethwa.

Kuzwakale njalo ukuthi uMnumzana Mxolisi Moyo uthe esizwa ukuba indaba yakhe lomakhwapheni isivelile wahle wadliwa ngumswenya. Ebuzwa ngale indaba uNkosazana Pretty Sibanda uchaze ukuthi indaba le ikhona sibili kodwa iyimfihlo yomuzi wakhe.

"Ngeke ngibikele abamaphephandaba indaba enje ngoba yimfihlo yomuzi wami akukho okunye engingakukhuluma okwedlula lokhu esengikukhulumile," kuchaza uNkszn Sibanda.

Imizamo yokukhulumisana loMnumzana Mthabisi Moyo yehlule ngoba ucingo lwakhe lwalile ukungena.


Source - umthunywa