Latest News Editor's Choice


News / Regional

Siwaqedile ngombobobo amanina insumbelume

by Ncekwenhle Ncube
21 Aug 2016 at 16:21hrs | Views
ASELE etshaywa ngumoya omnanjana amanina esigabeni seNsuza kulandela ukubanjwa kweyinye insumbelume ngabaphurofethi ebizenzela umathanda ngombobobo, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

Linsindabaphenduli yendaba yenzakale emavikini amabili adluleyo eNsuza ku2C lapho uSitshekenya Ncube etholakale elombobobo okubikwa ubezithaphuzela ngawo amanina esigabeni sakibo.

Intatheli ixhumane losobhuku wakuleyo ndawo uMnzumzana Koli Ndlovu ochaze ukuthi umbobobo wakhitshwa lomnikazi wayo wavuma ukuthi ngowakhe.

"Kwakusemini libalele sibili. Kwathiwa nguMaravaza uNcube ulombobobo ngakho kagijime ayewuthatha. Lakanye wagijima wayabuya lawo. Into yakhona yayingathi lithumbu elimnyama noma nje singasakubonisisanga ngoba sakubonela khatshana.

"Wachazela umphakathi ukuthi lokhu wayekusebenzisa ukuthapha uluju lwemvelo kuloba nguphi owesifazana amfunayo. Lathi sasala simangele ukuthi esigabeni kulabantu abaphila lezinto ezinje," kuchaza usobhuku uMnu Ndlovu.

Iphephandaba lizwe njalo ukuthi amanina esigaba sika2C ayehlala ekhala ngokuthi kwesinye isikhathi azizwa ediniwe abangakuzwisisiyo ukuthi kubangelwa yini, okuveza sobala ukuthi insumbelume le ibizikholisela ingalobolanga.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Themba Mloyi oyisakhamuzi kule indawo uthe bona akuzange kubethuse ukuzwa kuthiwa indoda le ilombobobo. Lokhu kungenxa yokuthi  kade bakusola ukuthi ubaba ongangaye uyahlala njani engathathanga.

"Mina ngathi ngisizwa kuthiwa ayethatha umbobobo ngahle ngaphenduleka imbuzo engangilayo. Kwakudida abantu abanengi ukuthi indoda engangoSitshekenya iyahlala ingathathanga yona iyindoda epheleleyo," kuchaza uMnu Mloyi.

Kuzwakele ukuthi insumbelume le asosizalwane salapha eNsuza wavela emaguswini. Lokhu kwenza izakhamizi zicabangele ukuthi mhlawumbe waxotshelwa khonokho lapho ayehlala khona.

Ebuzwa mayelana lombobobo lo abawukhiphayo uSitshekenya uvumile ukuthi wayelawo kodwa laye wawuphiwa ngelinye ikhehla eselatshonayo ukuze azisize njengoba intombi zonke zimkhaba ngesondo lebhiza eliqhatshayo.

"Umbobobo ngangilawo. Lami ngawuphiwa ngomunye ukhulu ngesikhathi ngicela uncedo lokuthi ngizuze intombi njengamanye amajaha.

"UMaravaza ungincedile ngokukuthatha akutshise okuyinto lokhu ngoba besekungithwalise nzima lami.

Besekungithuma ukuthi ngidinge umfazi noma ngingamfuni," kuphetha uSitshekenya.

Source - umthunywa