Latest News Editor's Choice


News / Regional

Ukhitshwa esiphaleni seleminyaka 30 wacatsha

by Cornelius Luphahla
21 Aug 2016 at 16:33hrs | Views
ZIKHUZA umhlola njalo zitshwaqe imizimba izakhamizi zesigabeni seSiphezini eMzingwane ngemva kokuba esinye isakhamuzi sakule indawo ebesesileminyaka engu-30 sacatsha sivunjululwe esiphaleni sikamnewabo sesifana xathu lesikhova.

Impicabadala le yenzakale ngoLwesithathu kuviki ephelileyo lapho uNkosazana Sivori Sibanda ovunjululwe khona ngabaphurofethi esiphaleni sikamnewabo uPhenias Sibanda njalo kucatshangelwa ukuthi wayemphendule umkhoba yikho nje wayemgcine esiphaleni, uMthunywa ukuzwile lokhu.

Kuzwakale ukuthi uMnu Sibanda ukhitshelwe njalo inhlathu ebilamaqanda amathathu kanye lomntwana ebihlala ebhayisikitini.

UMthunywa ukhulumisane loMnumzana Thembinkosi Maseko oyisakhamuzi kule indawo oveze ukuthi kalankani ngale indaba njalo wayengakwazi ukuthi kulabantu abagange kangaka kule indawo.

"Mina kangilamathe ngesenzo esenziwe nguSibanda esokunyamalalisa umnawakhe amphendule inyamazana. Into esuka ingimangalise kakhulu yikuthi kwathi ngesikhathi abaphurofethi laba bekhipha isikhova lesi esisanyamazana esiphaleni wawungeke utsho ukuthi ngumuntu kodwa kwembethe ingubo," kutsho uMnu Maseko.

UMnu Maseko uqhubekele phambili wathi isikhova lesi sathi sesitshiswa samemeza sithi sifuna ukubona abantwabaso sisitsho abantwana bakaNkszn Sibanda owacatshayo.

"Kwathi ngesikhathi abaphurofethi sebefuna ukutshisa isikhova lesi samemeza sithi sicela ukubona abantwabaso singakatshiswa. Sathi sifuna ukubona uKhethi kanye labanye abantwabaso. Okunye okwaba buhlungu yikuthi uKhethi lo wathi esilanda wahle waqaleka waze wayavuka ntambama ngemva kokukhulekelwa ngabaphurofethi.

"Lokhu kwenza sakholwa sibili ukuthi nguye uNkszn Sibanda owayesephendulwe isikhova ngumnewabo," kuchaza uMnu Maseko.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Lindiwe Mpande uchaze ukuthi uMnu Sibanda wazivumela ukuthi into lezi ngezakhe wavuma lokuthi nguye owanyamalalisa umnawakhe.

"USibanda wathi ebuzwa ukuthi isikhova lenyoka ngokukabani wazivumela ukuthi ngokwakhe wathi nguye owacatshisa umnawakhe esenzela ukunotha ngaye wavuma lokuthi inyoka le ngeyakhe.

"Into eyangimangalisayo yikuthi uMnu Sibanda wabonga ngemva kokukhitshwa kukamama lo esiphaleni wathi abaphurofethi bamncedile ngoba ubesemhlupha kakhulu ngokumtshaya ebusuku njalo inyoka yakhe le kade sifuna ukubulala yena," kuchaza uNkszn Ndlovu.

Ebuzwa ngale indaba uNkosazana Judith Nyoni umka-Mnu Sibanda uthe yena ngumuntu womthetho kafuni kubhalwe kuphephandaba ngoba uzabophisa iphephandaba.

"Mina ngingumuntu womthetho njalo umthetho ngiyawazi ngakho kangifuni ukuthi indaba enjalo ibhalwe kuphephandaba. Ungakubhala lokhu kuphephandaba ngizalibophisa sibili ngoba liyabe seliveze indaba zomuzi wami," kutsho uNkszn Nyoni.

Induna yakule indawo uMnumzana Zephania Sigola ebuzwa ngale indaba uvumile ukuthi indaba le uyizwile wathi nguye owavumela abaphurofethi ukuthi baze kule indawo.

"Kuliqiniso sibili ukuthi kulesakhamuzi esikhitshelwe isikhova esikhulumayo kanye lenyoka elamaqanda lomntwana.

Lokhu kwenzakale ngingekho ngizwe sebengibikela lami kodwa abaphurofethi laba babizwa yimi ngoba besokusenzakala izigigaba ezinengi ezingazwisisekiyo kule indawo," kuphetha induna uSigola.

Source - umthunywa