Latest News Editor's Choice


Opinion / Blogs

Yekanini inzondo!

03 Jul 2017 at 09:37hrs | Views
Yekanini inzondo bantu bakithi
Yekanini umona
Inzondo selayithatha layithi dandalazi
Aliselanembeza
Izondo isiyinsakavukela umchilo wesidwaba!!!
Izondo isisihlalisa mazonzo sizondelene sizonzobele
Yekanini inzondo

Uzondil'uzondiswe nguban'ezondeleni we -Zondani kaZondiwe waseNzondweni
Yekanini inzondo

Yekanini izondo bosomapolitiki
Yekanini inzondo balobi
Yekanini inzondo lin'abasakhasabul'empini yezombangazwe
Yekanini inzondo lina majaha lezintombi

Ngeyani inzondo kowazalwa ngowesifazana njengawe.
Ngeyani inzondo ezinkonzweni, lasezindaweni ezehlukeneyo
Umbangisani omunye umuntu weMzondi kaMzondase

Ikhona inzondo emabandleni ezombusazwe,Ikhona inzondo ezikhungweni zokufundela,ikhona inzondo kubohulumende,ikhon'inzond'ezinkonzweni
Ikhona inzondo emisebenzini
Ikhon'inzondo emidenini

Lafa elihle
Lifa sibhekile
Nqandani inzondo nanso imemetheka ngengomlilo wequbula,Nanso inzondo vukiyani!!!,nyebelele !!!, ihlala  igxile ngokuzifihla kwabanye abantu .Nanso isiziveza ngemisebenzi
Khuzani abalenzondo kwabanye
Khuzani abalomona kwabanye

Thand'umakhelwane  njengoba uzithanda
Vumani izono  ukuze lithethelelwe
Gagane lamafu
Wena Mathiya Bhombela
Mavula kuvaliwe
Wena Simakade oyinqaba
Siza isizwe sakho Nkosi
Isizwe esifaniswa leJerusalema
Owalihawukela wabona kufanele liSizwe

Yekanini inzondo
Yekanini umona
Yekanini umhawu
Yekanini ukubulalana
Yekanini ukuhlebana
Yekanini inzondo

Ilotshwe nguSikhumbuzo Moyo lingamxhuma kulezi inombolo 0027710440369/0027642398986

Shipping vehicles from UK to Zimbabwe for less
Source - Sikhumbuzo Moyo
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.

Subscribe

Email: