Latest News Editor's Choice


Opinion / Blogs

Mthwakazi republic party poem

01 Oct 2017 at 07:22hrs | Views
Bantwana bezinkanyezi zezulu
Ngihaya ngenkulu intokozo,
Ngihaya ngenkulu injabulo,
Ngijabulel' ukufika kweMthwakazi republic party.
Ngijabulel' ukufika kukaMgudluzi wezintaba.
Ngijabulel' ukufika kommeli wezintandane zombhuqazwe.

Igazi labeThwakazi ,
Ngilizwile limemeza liqeqebula,
Likhaliswa luchuku lesihluku esivela kumgqilazi.
Kuthe ngisalinde ukuthi umgqilazi uzaxegisa ngenxa yalesisililo,
Wamane wawuhlab' inhlali.
Kulokwehlisa wacindezela ngamandla.
Kuze kwasabela wena MRP.
Wathi sekwanele mazizimbane.
Hambani liyocindezel' emakini,
Lapha KwaMthwakazi sekukhal' iscathulo sabeThwakazi.

Mthwakazi republic party!!!
Bayakusho abakwaziyo,
Bath' uyindlondlo elophaphe.
Bath' ohlanyela kuwe;
Udlokodl' uNdlondlo bashise!
Ithemba labaThwakazi ,
selikuwe Mthwakazi republic party.

Mthwakazi republic party,
Ngqungqulu emaphikophiko,
Bakubonile ezintabeni zaseMatojeni,
Ungen' usugulukudela eLupane,
Uyolamula uchuku eMlamuli.
Benxibile eNkayi,
uphul' imigoqo wakhonya ngenkulu impumelelo eMpumelelo.

Mthwakazi republic party,
Ukhaful' umlilo eGwanda,
Amalangabi eRestoration avutha ngenkulu inhlokomo.
Ashise aze ayoma ngoNgulukudela,
Ashis' az' ayovinjwa nguMnyathi.
Nasenyakatho alanguke az' ayovinjwa nguGwembe.

Mthwakazi republic party,
Mavumbulul' okukade kwangcwatshwa,
Mavulindlela kumavalandlela.
Bakubheke bandwaza abeSozibeli.
Bath' ukushosholoza kwakho,
Kuzobaphuc' izankefu.
Phela izankefu bazithola ngokudlelezela abaThwakazi  .
  
Mthwakazi republic Party,
Lwel' usapho lukaMthwakazi,
Bafundis' amaqiniso.
Kambe kunini befunzw' utshefu.
Kunini befundisw' umlando ongamanga.
Umlando ovuna amazizimbane.
Balethel' inkululeko, abayizw' ngomnuko komakhelwane.

Mthwakazi republic party,
Batshel' ukuthi iskhathi sesifikile,
Isikhath' sokuvuselel' ubuzwe bethu,
Iskhath' sokuvuselel' umngcele wethu,
Iskhath' sokuqoq' izintandane zombuqazwe,
Iskhath' sokubuyis' ubuntu bethu,
Obatshontshwa ngamazizimbane ngombhuqazwe.

Source - Byo24News
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.