Latest News Editor's Choice


Opinion / Columnist

Inyembezi zengwenya emanzini

11 Jul 2012 at 10:10hrs | Views
Awu bakithi,kulesehlakalo esitshwaqisa umzimba esingehlakeleyo kuviki edlulileyo.

Njengomuntu owalobolayo ngabona kufanele ukuthi ngethekelele abakwethuzala,ngitsho ebukhweni bami phela.Hawu kwabakuhle kwabanjeya bangamukela kahle sibili ngalamuza kubalamu,ngaxoxa labakhwenyethu ngacatshela umamazala,ngahlaliswa ecansini,ukubalisa yikuthanda.Kuthe sengisizwa icansi selingikhupha amathuthuva  loluqwa ezihlalweni zami,ngacela ukuyakwethekelela ugogo womkami ngaphetsheya,wangikhuza umzwangedwa ngadelela,kanti ngiyazikhanzinga ngamafutha ami!

Ngithe ngikoGogo ngezwa kuthiwa lomamazala ukhona laye, Habe! Dukuduku lawohloka elikaMvelinqangi, ugogo wahle wathi ngingaphozisi amaseko umfula ungagcwala kuzobanzima.Ngithe ngisekhunjini lomfula nangu umamazala engqangqa eceleni komfula. Pho singaxhawulani lakuxhawulana kuzothiwani. Hayi wangikhulula wathi masibambane izandla sichaphisane.Sonela ukungena sabona ukuthi qha siweyile amanzi asekhawula ngaphansi kwamakhwapha.Zaphakama izidwaba zikamamazala, ngamthandela ngathi ngqi ngengalo yami ngapha ngemathebeni! Sachapha, sithe sithi sesisenqulwini yomfula wagwenxwa yimpande ngawela phezulu kwakhe, wathi uzama ukulungisa izidwaba ebezi phakanyiswe ngamanzi wabanjwa yinkatsho, wamisa amadolo ezama ukusukuma, lami ngiphezukwakhe inyawo zami ziyatshelela......sagiqana kwabaludaka kanti lakimi ibhanti lisele emanzi ibhulugwe selisemadolweni!

Ngathi ngivusa amehlo ngafica ubabazala ephethe iwisa,ngathi ngijeqeza emanzini ngabona iNgwenya isehlisa inyembezi isemanzini!

Lindatshana ilotshwe nguMbida Wendumba

----------------
UNgqabutho utholakala ku ndendele@gmail.com

Source - Ngqabutho Dhlamini
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.
More on: #Ngwenya, #Emanzini