Latest News Editor's Choice


Opinion / Letters

Open letter to Mthwakazi.

24 Nov 2017 at 09:41hrs | Views
Incwadi esemgceke kuwe Mthwakazi

Ngiyakubulisa Mthwakazi, njalo ngiyakhothamisa ikhanda.

Ngicela udlulisele phambili incwadi le yombane engiyilobayo, iye lakuloba bani ongabe elokuthokozelela ukukhuluma ngodaba lweNkosi kaMthwakazi. Ngizaqamba imitsho yami ibe yimicijo elula ukubala.

1. Kuliqiniso ukuthi kwaba lempi ngesikhathi sabokhokho kusukela 1868 kusiya ku1870 lapho kwazegcotshwa khona uLobhengula wamawaba. Impi le yadalwa yikuthi bakhona abasukuma besiyadinga inkokheli emazweni eyayingaphumi ebantwini. Owayedingwa nguNkulumane. Ngezinye indlela uMthwakazi, ngokugcoba uLobhengula, wala ukulethelwa inkosi emazweni. Lalamuhlanje uMthwakazi, njengayizolo, uzakwala inkosi ezalwa ezizweni izebekwa phezu kwabantu yona ingazi lalutho ngeSizwe sikaMthwakazi.

2. UMthwakazi kufanele avume, ngoba kuliqiniso, ukuthi kwaba leNkosi eyagcotshwayo ngemva kokunyamalala kukaLobhengula. Nxa abantu bangakuhloniphi lokhu, pho yini abazayihlonipha kuliNkosi ezagcotshwa, njengoba izabe ingaphansi kombuso weSalisbury njenge ukugcotshwa kukaNyamande.

3. Makuchasiswe ebantwini bakaMthwakazi ukuthi impilakahle, ezomnotho, impucuko langemvikelakahle yeSizwe kusezandleni zabo. Akekho owaphutshisa indima ngekhuba lomnikazi. Ingani okhokho bathi ikhuba lomnikazi alilandima. Ngalokho iphutha leli, lokube lokhe sikhangelele eZansi mayelana ngempilo zethu, kufanele lesulwe, licitshwe lingaze laphila futhi.

4. Phakathi kwalezinkunzi ezimbili uBulelani loZwide ekukhokheleni iSizwe, ngithi mina kungabi laloba munye ozavinjwa. Maziphakame zime zikhokhele zombili, ingani uNkulumane wakhokhela ingxenye yeSizwe baze bayawela iGibixhegu. Ikhona inkunzi ezakhefuzela phakathi kwalezi zombili, leyona ekhefuzelayo izakhothamisa ikhanda ilanga layo licitshe, njengoba uNkulumane wakhefuzela wakhothamisa ikhanda ilanga lakhe lacitsha.

Mthwakazi, sekuyisikhathi sokuthi sime labanelisayo. Igazi nje kuphela alinqobi. Ingani umfowabo kaMzilikazi kaMatshobana wenyukwa ubukhosi ngokukhangeleka esesaba uTshaka, ubukhosi bathinta umfokazanabo, uMzilikazi. Ngalokho, mazisukume zombili zikangwalongwalo, uLobhengula kaMzilikazi kaMtshobana. Mazigqunsule ngokwanelisa kwazo, ephandlwayo iphume enkundleni. Kanti likuphi iqhawe lakithi elizakwala ukudla umlenze lana koBulawayo, iqhawe elizabheka ibhubesi emehlweni linqobe ngengqondo. Ukuphi lo, uMkhatshwa wakoMthwakazi ozakhatshwa ngezinde izinyawo langezimfitshazanyana, kuthiwe ufile kanti uthwasile. Singaqambeli abantu amanga, iNkosi iveza ngombala wayo, hatshi igazi nje. Ingani zavela ngombalabala wazo ezeNkosi. Lidingeni ke ibhidi elimnyama ngomlomo, elithethwa ngezingqondo zamadoda.

Ngithi mina singavimbi loyedwa ozasukuma esitsho ngobukhosi, onguye uzakhanya abanye sebethe daca.

Yimi, inzalo kaMthwakazi
Kernan Mzelikahle
k.mzelikahle@gmail.com
0775195334

Source - Kernan Mzelikahle
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.