Latest News Editor's Choice


Opinion / Speeches

Isililo Somkhoba

22 Mar 2014 at 19:32hrs | Views
ISILILO SOMKHOBA
Kwathi ngeny'imini ngelusile omunye umfazi wangibizela ikhabe. Ngalimofuza ngichelesile, kanti kwakungafanele ngithabe.Wangikhuza umzwangedwa, ngadelela, kanti elokufa lalinginyenyezela. Ngavuvuka ngangangomkhomo. Ngayikhaful'impilo ngomlomo Ngafa ngibonga.Zagelez'indlela zisiy'esililweni, Ngayiphundl'inkotha ngisiyemalindeni. Ngalifica lihlomile inqina labathakathi phezu kweSilozwe lenze uphondo, ngazibona phakathi.Umthumbi wami wangilumisa ngemfundankwelo wathi kangifunde ukwelo, yangiluma ngatshwabhana ulimi. Wangibhemisa isigodo sangikhoba ngafinyela ngangangomuthwa.Yezingodiwo inyama yomuntu, ngephulela isikhuni endlebeni. Ngelanga elilandelayo beza abathakathi besimbe inyama yomuntu owayeseleviki efile isibol'isilikhuntu, bathi makhethase, dlan'ukhafule.Esiswini, layikhalela elilambileyo. Leyonyama, ngayenza into ezilayo. Ngayidla ngaze ngayivungula.Basithuma ukuthi siyacathamela uDube evela etshwaleni. wathi esibona wawakhuza amadlozi akwabo, sacela ezinyaweni. Yasiphunyuka ezandleni inyama yabathakathi. Lwakhala uswazi emhlane wendoda, lwakhala, lwakhala lwabubula.Wena ozwa lindaba, ngeboleka indlebe zakho ngeboleka inzinyawo zakho uyotshela abakwethu ukuthi ngiyatsha ngithwelenzima njengengidi ithwel'ilahle.

Join Bulawayo24 Online Community
Source - JM Nyathi
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.
More on: #Poem

Subscribe

Email: