Latest News Editor's Choice


Opinion / Columnist

Asivuleni amehlo bakwethu

01 May 2018 at 11:55hrs | Views
Umhlaka 1 May lilanga lokukhumbula izisebenzi umhlaba wonke jikelele. Izizwe ezinengi ezithanda inkululeko ziqakathekisa leli ilanga kakhulu ngoba impilo isezandleni zezisebenzi. Zona azila lutho ngaphandle nje kwamandla okuthi zisebenze zizuze ukudla zibuyele njalo emsebenzini zisebenze abanye bathathe imali bazidlele noma bephakathi kwezikepe eziselwandle kumbe bezihlalele lapho abatshaywa khona ngumoya omnandi kwamanye amazwe.

Lonyaka ke kwele Zimbabwe izisebenzi, lapha ngitsho abantu abangeke baphile nxa bengasebenzelanga omunye umuntu kumbe bathengise okuyizinto nje okulutshwana okokuthi bayethenga amatemba bazuze isitshebo nxa sebethenge amagetsi, balethuba lokuthi baguqule umumo ngokuvota okuzaba khona. Abantu abanengi bathi ukuvota akusizi. Yitshefu leyo bantu. Isikhali esilaso okwakhathesi yikuthi sivote singavoteli ukuqhubela udubo lwethu phambili. Kulengqondo yini ukuvotela umuntu ovele engakwazi ukuthi ukulamba kuyini? Umuntu ongasakwaziyo ukuthi adleni ngoba esidla noma kuyini?Umuntu othi nxa egula athathwe yindiza mtshina ayekwelatshwa ngaphandle kwelizwe thina sisiya esibhedlela sifice kungela mithi? Kumbe laba esabafaka babangokhansila bona bafika nje babelana amastands akoBulawayo ikakhulu emasabhabha sebenothe abasazazi? Sibabisele futhi sizenza abafanana labo? Asivuleni amehla bakwethu. Yithi kuphela esingazikhulula silahle amaketane obugqili, uchuku lweZanuPF, ukukhangelelwa phansi sincitshwa imisebenzi, ukukhulunyiswa ngolimi esingaluzwayo ezibhedlela lemawofisini kanye lokuphongu phelekezela abasuthayo thina sisidla inqweqwe zomlomo.

Kengilikhumbuze bakwethu ukuthi yenalo uBulawayo kwake kwathiwa kaguqule ibizo kuthiwe nguGuruswa. Kwakuluhlelo olwalukhokhelwa ngumuyi uUshowokunze owayelilunga leZanu. Amakhansila akoBulawayo ayala le indaba ngoba babengabeZapu ngaleso sikhathi. Kambe laba asebekhona khathesi abehluleka nje khona ukwala lamatender bangavikela yini ubuntu lamasiko ethu bakwethu? Nanzelelani amabizo lezibongo zamanga zabantu abaliphetheyo khathesi ezigabeni zenu. Abanye lize libabize langezangelo licabanga ukuthi ngabalapha kanti bona bazivelela khatshana khonale.

Ngo2013 sonke njengelizwe safaka iconstitution entsha eyathi kube le Devolution of Power. URobert Mugabe wala ukulandela lokhu. Kuliqiniso njalo ukuthi umuyi uMorgan Tswangirayi laye wayala iDevolution of Power. Sengisitsho kanye labandeli bakhe uqobo lwabo nje ukulandela isimiso somthetho (constitutionalism) asikho kwabo lokho. Okwabo ngamanga, inhlamba kanye lokutshaya obaphikisayo lokuphiwa nje imali ngamadonors.

Lonyaka asiphumeni ebuqgilini sivumelane ukuthi owakho ngowakho. Votela umuntu ozaphendula kuwe (politically) hatshi ozathabisa abantu beHarare. Akusasizi ukutshona sivotelana labantu abazathumela abantu ezibhedlela  abangamanesi ala ukukhulumisa ogogo ngolimi lwabo. Amaxhegu lezalukazi sekumele afunde ulimi lokuyakhuluma esibhedlela...Yebo bakwethu?
 

 Source - Mkhululi Zulu
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.

Subscribe

Email: