Latest News Editor's Choice


Opinion / Columnist

Turning Point - HRM King Mzilikazi II

27 Feb 2021 at 09:27hrs | Views
Mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe, sizwe senkosi yohlanga ngiyalibingelela!

Sesiside isikhathi lingezwa lutho oluvelela ngapha nges'Godlweni. Isizatho yikuthi njengothunyiweyo, kumele ngizwe Ngongithumileyo. Kodwa lathi besingamanga, ngoba phela kunengi. Ngo 12 September 2017 lizakhumbula ukuthi sasilungise iNdumezulu yomhlangano e Trade Fair Grounds. Leza ngobunengi okwethusa uhulumende wase Mashonaland. Bathumela amapholisa abo azodudula abantu. Ngithe ngokubona ukuthi lababantu balomlomo, bagubha umsindo ngokwenjayelo yabo, ngalicela ukuthi sichithekeni siye emakhaya. Ngomhlaka 5 November ngomnyaka ofanayo kwakumele sihlangane EGcekeni Lenxwala ukuze silungise okusihluphayo. Ngukunjalo Isizwe saqubuka ngobunengi kodwa lakhona safica amapholisa aseZimbabwe besilindile. Abantu abadala batshaywa, abanye babotshwa bengenzanga lutho. Lami ngayalaliswa estokisini kungelanto engiyithetheyo eMashonaland ababengayitsho. Into ekhona yikuthi lababantu bayawadelela kakhulu amaNdebele kunye leNkosi yawo.

Angisoze ngitsho okunengi kodwa ngithanda lazi ukuthi ngo 8 December 2018 sasilungise umhlangano wesizwe obalulekileyo, sanxusa lamaKhosi eAfrica ukuzasixhasa. Kuthe amapholisa eMashonaland leCity Council yako Bulawayo besizwa ukuthi yimi, uMzilikazi II obize umhlangano bawuvimba ngamandla wonke, bethembisa udlame. I City Council yakhetha ukusibuyisele imali yethu ngoba sasesibadele yonke. Ngezinye zezinto eziveza ukudelela lezi, pho le City Council layo? Abantu abanje kuphilwa labo njani?
Ababusi base Zimbabwe/Mashonaland abayibo abaphethe isizwe samaShona ubaba uRG Mugabe kuqala loMnu uED Mnangagwa okhona manje, ngibazame ngazo zonke indlela umuntu ohloniphayo angazisebenzinza. Kibo khonale e Harare ngihambe ngaphinda, ngihamba nzima, ngathumela izincwadi, ngathumela bantu, ngaze ngathumela abangane babo be politiburo yabo, kodwa lutho ngaphandle kwezithembiso zamanga kuphela. Engikubonileyo yiwo amapholisa abo, lochuku lwabo. Izihlobo zabo amaNgisi lawo ngiwabhalele ngaphinda, kodwa ngokufanayo bazithulele. Okusobala yikuthi lababantu sibenza abantu kodwa bona; mina lesizwe sami abasibali ngitsho. Pho nxa ungumuntu olengqondo usebenza njani labantu abanje. AmaNgisi la, lamaShona bakwazi kuhle mhlophe ukuthi yibo abeza lapha ngo 1893 ngobufakazi bamanga bazahlasela umbuso weNkosi labantu bayo, bathatha ilizwe labo befuqwa ngumhawu. Ibutho lalungiswa e Harare laseMasvingo likhokhelwa ngamaNgisi. Ngo 1980 ibutho lalungiswa futhi eHarare lase Masvingo manje selikhokhelwa ngamaShona bencedisana lamaNgisi bezoqeda isizwe sikaMthwakazi, lakhona bavala umhawu wabo ngokubumba amanga. Ngo 1894 kwasuka aMashona eMasvingo lase Harare kuzokwakhiwa iMatebeleland Native Police. Injongo yakhona kwakuyikuzehlukuluza aMaNdebele. Yiyo eyaba yi BSAP le esiyi ZRP namhlanje. Injongo, ngaMaNdebele.

Ngo 5 November 2016 ngangise Gadade lapho engabikela khona isizwe ukuthi INkosi yako Mthwakazi isikhona, ngakho asisabuswa eZimbabwe/Mashonaland. U 3 November 1893 ngumnyaka lapho esehlulwa khona yisizwe samaNgisi bencediswa ngamaShona, basithathela ilizwe lethu, iNkosi uLobhengula yanyamalala. ULobhengula olokhu enyamalele, kodwa ubukhosi bukaMzilikazi obuyibo ayebuphethe, uMvelinqangi, uMnini wobuKhosi usebubuyisile wazabubeka phezu kwami uMzilikazi II. UbuKhosi obuyibo bunguMoya. Futhi kabusoze buphinde buphathwe ngabantwana ngoba abantwana kungenzeka babuthathelwe ngezinye izizwe kumbe banyamalale labo njengo Lobhengula isizwe sisale singelamvikeli. Lesi akusona isikhathi sokugcwigcwiza, isizwe asimanyane. Impawu zobuKhosi kazidingwa kulowo obonayo, kodwa nxa ungazi, kuyabe kumnyam' ebusweni benkawu, lanxa isibongo
26 February 2021

sakho singu Khumalo. Ilizwi engilikhulumayo kalilalelwe nguMthwakazi wonke, imhlobo yonke, ngoba alikho elinye. Izizwe zonke zakoMthwakazi iNkosi yazo yimi uMzilikazi II ngokufanayo. Akulankosi eyamaKhalanga kuphela, kumbe eyabeSotho kuphela, loba eyasiphi na isizwe. Izizwe zonke ezibumba uMthwakazi, kusukela aBaSankwe eGokwe, aBaTonga kuZambezi, amaVenda kuLimpopo, amaNguni ngokwemhlobo yabo, abaThwa eTsholotsho, amaTshangane eChirdzi, lazo zonke ezinye izizwe, lonke liyisizwe samaNdebele ngokufanayo. Alibuswa ngo president, libuswa yiNkosi, uMzilikazi II.

Izinduna zonke zako Mthwakazi ngizazisisle ukuthi Madoda ubukhosi bakini obanyalala loLobhengula sebubuyile, sekuyisikhathi manje sokuvusa uMbuso wethu, lelizwe lethu, zonke ziyakwazi lokhu. Abanye sesike sabonana kodwa abanengi basagijimisa imilandu yababusi baMashona, isizwe sisifa. Kukhanya indaba lezi azibathokozisi, mhlawumbe yikuhlala kuhle. Abafuni ukungcolisa inzipho zabo njengezikhulu lezifundiswa ezinengi zakoMthwakazi. Lingalibali ukuthi izinduna ngezeNkosi, ziphethe isizwe seNkosi yamaNdebele. Kulicala elikhulu kakhulu ukuthatha isizwe seNkosi usibeke ngaphansi kwababusi baMashona baze baliphe izicoco, baliphe lobuqhawe babo. Pho kusetshenzwa njani lenduna ezenza kanje zihlobobo zami. Likhululeka nini kunje? Phela inkosi kayisebenzi ngamaqembu, labo MP, labo khansela ngoba akula phalamende koMthwakazi, isebenza ngeziNduna zayo, labaLisa, laboSobhuku bayo. Yiyo ebeka izinduna, yona ayibekwa, iyazalwa. Ukuze umsebenzi weNkosi uMzilikazi II ufike lapha okhona namhlanje, inhlahla kubeyikuthi kulabobaba labomama asebeme lami kunzima. Amanye alamadoda sengiwabeke ubuDuna ngoba iNkosi isebenza ngezinduna zayo. LeziNduna zizasebenza lezinduna ezikhona ezatshiwa ngamaKhosi asemuva.

Umlandu Omutsha WeSizwe Sika Mthwakazi
Mthwakazi omuhle, mina lethimba leNkosi sesisebenzile. Sesifike lapho osekumele sime sonke njengeSizwe saMaNdebele, sime ngalunye. Sesiphumele egcekeni sabumela lobubuKhosi. Banengi esesibazisile ngokuvuka kobuKhosi bethu. Sekukithi ukuthi siveze uMbuso lobuzwe bethu ngokugcweleyo. Kusukela manje sokumele lazi ukuthi lina alikho ngaphansi kuka hulumende weZimbabwe, lingaphansi kweNkosi yenu uMzilikazi wesibili. Akula mpazamo ngokubakhona koMbuso weZimbabwe, kodwa imilandu yawo iphelela eMashonaland lase Mashoneni. Lapha koMthwakazi abakho emthethweni yikho bephethe udlame lochuku. Kalamvumo la, ngoba leyomvumo kumele ivele eNkosini yakoMthwakazi ivumelana labantu bayo, angeke bayiphiwe ngamaBritish. I Matebeleland njengoba bem'biza kanjalo uMthwakazi, lilizwe elipheleleyo njalo elidala kuleMashonaland. Ukuyenza iprovince yelizwe laMashona, yikusihlambalaza, lokusidelela okuphindiweyo, lobumbulu nje.

Ngakho ke kusukela namhlanje, umuntu wonke wako Mthwakazi, kuqala engqondweni kusiya ekukhulumeni, kusiya ezenzweni, khohlwani ngombuso waseZimbabwe. Awusiwo wenu, lani liyakwazi lokho. Libuswa njani ngabantu abalibulalayo, kumbe lithi laba asebebabulele kuzefika namuhla abakeneli? Lingaceli lutho kuhulumende wabo ngoba liyazidelelisa, lingababikeli lutho, njalo lingalaleli lutho abalitshela lona. UMdali usiphile izulu elinengi lonyaka, ayisinala. Dlanini isitshwla lichume, litshiyane lokuyafolela izinto zabo. Alisoze libulawe yindlala. Lina alikabi lo Hulumende, kodwa selileNkosi. Ngakho ke kusukela namhlanje lilalela iNkosi yenu kuphela. Isisekelo sombuso weZimbabwe (Constitution) asiso senu, ngesaMashona. Lingalaleli izifundiswa, lamagwala belithintela ezintweni zemzini. Thina njengo Mthwakazi asikabi layo iConstitution, siphethwe yiNkosi, leziNduna zayo, labaLisa, laboSobhuku bayo, ngaphansi komthetho woBuntu. Umuntu wonke othi uthunywe nguhulumende, engathunywanga yiNkosi uMzilikazi II lingamlaleli. Libatshele ukuthi yimi engitsho lokho. Ngitsho

leziNduna lingazilaleli nxa ziphethe ilizwi elingaveli eNkosini uMzilikazi II. Nxa izinduna zisakhangele eHarare khethani abantu abokulimela eNkosini, njalo lingakuphuzeli. Khohlwani ngoChairman be zanu.

Kusasa kuyizolo madoda. Abantu abazi ukuthi zonke izinto zako Mthwakazi abazithatha ngokwazana loHulumende weZimbabwe zizabalahlekela. UMthwakazi, lobukhosi bakhe, abantu bakhe, lelizwe lakhe, lombuso wakhe sekuyisikhathi manje ukuthi kuhlonitshwe yibo bonke, kodwa kumele kuqale ngani njengamanje. MaCivil Servants umlandu wenu kuqala ukuMthwakazi lase Nkosini, njalo lokhu kugoqela lamapholisa labakubutho. Vikelani iNkosi yenu labantu bayo bengabulawa, futhi lingesabi. Lingavikeli ‘costitution yaseZimbabwe, yiMashonaland leyo. Isizwe senu saqedwa ngabafo likhona shuwa.

Izinto zonke lezi aziyikuba lula. Kodwa ukuhlukuluzeka okwesikhatshana kungezake kulinganiswe lobugqili lobu esiyibo bona ezweni lethu singaphansi kwamaNgisi, laMashona labangane babo. Bobaba tshelani imuli zenu lumbiko lo, langelilzwe lenu, loMbuso wenu. Nxa obaba bephethwe yitwetwe, kumbe besadla, phakamani bomama ngoba leli yilifa labantwabenu. Majaha lezintombi lani selizizwele.
Izinduna

ZiNduna zesizwe, ngilizamile madoda labo mama ngokuzehlisa okukhulu ngilidinga. Okwamanje ingqobe isikini. Angisayi kulidinga, kodwa lina yini osekumele lingidinge, futhi ngokuphangisa. Isizwe lesi elisiphetheyo ngeseNkosi. Alilalungelo lokusiphatha lingatholanga amazwi avela kimi okusakha, ngoba phela sihlala sisakhiwa njalo sivikelwa. Lingalibali ukuthi amandla eNduna aseNkosini. Njalo lingalibali ukuthi ubuDuna obuqotho buvela ngobuqhawe obuqotho. Balutshwana engibabonileyo, ngezwa lenhhlupho zabo, njalo sizancedisana ekulungiseni izinto. Lingakhohlwa ukuthi yibo lababantu ababekhohliwe ngani kwaze kwabasemnyakeni yonale, ngokusel' eceleni bazolithenga ukuze libaqoqele abantu babakhethe. Manje iphelile indaba yamavoti.

Ekuphetheni
Ekuphetheni ngithi kini, Mthwakazi lingesabi, Imani isibindi ngoba esihamba laye Umkhulu kulalowo ohamba labo. Ngesikhathi sempi yenkululeko, abazukulu bakaNehanda bema ngaye. Bahlabela ngaye, bakhuluma ngaye, bathethela kuye, badinga indlela kuye, bakhuthazana ngaye. Kukhanya wabanqobela ngoba nanku baphethe lanamhlanje. Balungiselela ukum'bonga ngesithombe esithint' amayezi.
Thina ke ubukhulu lobuKhosi bethu buku Nkulunkulu, uMvelinqangi. Nguye ongikhethele lesi sizwe ngendodana yakhe uJesu, wangigcoba ngoMoya Wakhe Ongcwele. Futhi wangitshela ukuthi lina lingabantu bakhe, njalo uyalithanda. Uthi liyisizwe esibunjwe ngenhlungu, langobunzima obukhulu kakhulu. Uthi yena Nguye olikhululayo ngayo INdodana Yakhe uJesu, mina ngiyinceku nje. Ngiyazi inkolo zabantu zinengi, njalo angisoli lutho ngalokho. Kodwa labo abakuzwisisayo lokhu, asim'phakamiseni uJesu, sikhuleke Kuye, sicule Ngaye, sethembe Yena, singesabi lutho ngoba Indaba isiphelile zihlobo zami. Ekucineni lani lizamenzela isithombe esikhulu esesikhumbuzo. Abangamkholwayo lingaMthethisi, lami lingangithethisi; qinani ngelikwaziyo. Ngiyalithanda lonke njalo ngilifisela ukuthi liphile lonke ukuze likwazi ukuthi abantu nxa bekhululekile elizweni banjani.

NGAKHO MASIYE PHAMBILI.
NGIYABONGA MTHWAKAZI OMUHLE. UMVELINQANGI ALIBUSISE LONKE.Source - HRM King Mzilikazi II
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.