Latest News Editor's Choice


Opinion / Columnist

'Sibandlululwa ndawo zombili'

30 Mar 2016 at 19:20hrs | Views
Ilotshwe nguVelempini Tshaka Mgazo Tshanikwe Silunde Ndlovu
 
Kujwayelekile ukuthi uzwe umuntu oyisizalwane se Ningizimu Africa engathi uyakuncoma yena ebheda esithi "Awubukeki njengomuntu wezwe laseZimbabwe ngoba ulebala elimhlophe".
 
Ngesinye isikhathi kusuke kungabantu bakini nxa uvakatshile eZimbabwe abasuke sebethi "Ehambe eGoli izolo lokhu kodwa usekhuluma angathi ngumZulu, injiva lazo uthi ziyazenzisa!".

Omama bona nxa bevakatshele kweliMzilikazi basuke besolwa langendlela abagqoka ngayo uzwe kuthiwa "Ulokhe eqgoka amabhulugwe eseyisalukazi kanti kaziboni ukuthi usegugile?"

Noma yinhlobo bani yobandlululo, thina esisebenza eNingizimu Africa sesike sayibona. Njengoba abantu bengayindawonye ngoba bengayisiyo manzi abanye benza sengathi abaluboni ubundlululo lolu, abanye bazama ukukhohlwa ngalo bengalutshayi ndiva ikanti abanye bayazama ukulufihla.

UNoma Ngwenya oleminyaka engamatshumi amathathu okuzalwa uthi uyazonda afuthalane nxa abantu becabanga ukuthi uyisizalwane seNingizimu Africa ngoba emhlophe ngokwebala. Uthi ngabe abantu balolwazi bebezoyeka ukucabanga ukuthi umuntu ungambona ukuthi ubuya kuliphi ilizwe ngokumkhangela nje kuphela ngoba abantu bawonke amazwe ezwekazi leAfrica bayafana.

UNoma uthi ufisa ukufundisa indodana yakhe ukuthi izazi ukuthi bona bangamaNdebele asuka ezweni laseZimbabwe hatshi amaZulu njengenengi elidukisa abantwababo ngamanga. Uthi kuqakathekile ukuthi abantu besizwe sama Ndebele bangakhohlwa ubuzwe babo ngoba belembali elobuqhawe okumele bayidlulisele ebantwaneni babo ukuze labo bantwana bangazikhohlwa ukuthi bangobani.

UDuduzile Ncube ofundisa kweyinye yamaNyuvesi aseGoli laye uthi lento yobandlululo useke wahlangana layo. "Njengesizalwane saseZimbabwe zinengi indlela obandlululwa ngazo lapha eGoli lasekhaya, abantu ekhaya lalapha bacabanga ukuthi wonke umuntu osebenza eGoli usebenza ezindlini, okuzwisa ubuhlungu yikuthi nxa ulemali ngoba uzisebenzela kahle njengami kuthiwa ungumahotsha kumbe ungumfazi katsotsi obamba inkunzi."

UDudu uqhubeka esithi "Ngesikhathi ngisadinga umsebenzi ngalahlekelwa ngamathuba amanengi ngoba ngibandlululwa ngoba ngingowaseZimbabwe loba nje ngangifunde ukudlula labo abanye abaphiwa leyo msebenzi ngoba ngilePh.D".

UVusumuzi Sibanda uthi emzondisa kakhulu yikubizwa ngamabizo ayeyisa afana lokuthi "kwerekwere" kumbe "grigamba" kumbe "tshangane". Uthi lokubizwa "njiva" nxa efika ekhaya lakho akumphathi kahle ngoba yena akasonjiva usebenza eGoli. Uthi ngamakhefu ekhisimusi amaphephandaba eZimbabwe awafundeki lula ngoba kuyabe kubhalwe kuthiwa lenjiva isiyenze lokhu kumbe leyana eyinye injiva isiyenze okuthile. UVusumuzi uthi akazwisisi ukuthi yindaba kungathiwa usibani bani wenze nto thizeni ngoba labantu balamabizo njalo ukusebenza eGoli akusocala kumbe into eyenza umuntu enze into ezimbi.

Lento yoku bandlulwa inzima ikakhulu ebantwini bezwe leZimbabwe abatshade lezizalwane zaseNingizimu Africa. USteven Ndlovu oshade uNolufefe Dlomo ongoweNingizimu Africa ngokuzalwa uthi wabadlululwa ngendlela angazange ayikholwe ngabemnyango wezekhaya ngesikhathi betshada lomkakhe. "Ngaphenywa ngaphenywa ngibuzwa imibuzo yizisebenzi zeHome Affairs ezazikhanya zicabanga ukuthi ngitshada uNolufefe nje ngoba ngifuna umazisi waseNingizimu Africa hatshi ngoba sithandana." USteven uqhubeke wathi "Eminye imibuzo yayinyanyisa ngoba ngelinye ilanga ngake ngabuzwa ukuthi umkami ugqoke ipenti elingumbala onjani njalo elime kanjani ikanti laye egumbini eliseduze kwelami wayebuzwa into efanayo. Isisebenzi somnyango wezekhaya sasesisithi ngikhumule ibhulugwe ukuze sibone i-under yami loNolufefe laye wenziwa into efanayo ukuze babone ukuthi lempendulo esibanikeze zona ziyafana lalokho abakubonayo. Lento le ngayibona iyikusihlukumeza."

UNolufefe uthe liqiniso elikhulunywa ngumkakhe ngokukhunyuliswa kwabo impahla kubhekwa iphenti yakhe ukuthi injani. Uthe yena lomkakhe bahlangana lobandlululo yonke indawo lapho abahamba khona. "Kweyami ifamily bakhona abangamthandisisi kahle uSteven ngoba ephuma kweleZimbabwe, kukho abanye abandibuza ukba kwakutheni ndishata lenkwenkwe? Xa diba xelela ukba uStephen wenza icircumcision bathi hhayi suka yindoda yeplastic ngoba wayenzela kwaDoctor khanye aye entabeni. Lento ingizwisa inhlungu ngoba ndiyamthanda umntu wami."

USteven uthe nxa beyeZimbabwe lomkakhe kujika kube labanye abemuli yakhe abezwa benyenyeza bekhuluma kabi ngoNolufefe bethi ungumakoti olivila akazi ukupheka kahle ngoba indlela apheka ngayo ukudla bengayijwayelanga. Umzekelo awuphileyo ngowokufaka itswayi esitshwaleni okuyinto umkakhe ayenzayo kodwa engenziwa ngabanengi kibo kaSteven. Inkulumo emphatha kabi kakhulu yile eyokuthi abesintwana beNingizimu Africa abalasimilo. "Bakhona abanye obabakazi abalokungibuza ukuthi kanti ngizothatha nini umfazi wakithi esiKhalangeni?, nxa ngibatshela ukuthi sengathatha njalo angifuni sithembo bakhanya bengazwisisi angazi bahlutshwa yini?".

USteven uthi eyinye indawo ababandlululwa khona kusedleleni lapho bemiswa ngamapholisa eZimbabwe Republic Police kuzivimbamgwaqo ezithe cithi saka elizweni konke. "Amapholisa angavele abone utshayela imota elamanumber plate eGoli badinga lamaphutha angekho besenzelela ukukwethusela ngokuthi bazokubhalela itikiti lemali enengi kuhle kuthiwe uyibhadala khonapho khonapho ngoba imota yakho ingeya ngaphandle kwelizwe. Bakuthusela nje bafuna ubadize." Uqhubeke wathi "LaseGoli lakhona yinto yinye lakhona amapholisa omgwaqo angabona ukuthi uphethe amaphepha akunika imvumo yokutshayela angawaseZimbabwe labo bahle bakufune imali yokuthenga okunathwayo okuqandayo. Sithwele nzima yonke indawo mfowethu akukho lapho esizizwa samukelekile khona. Sibandlululwa ndawo zombili esizibiza ngokuthi ngamakhaya ethu angathi singomakhulela endleleni."

Ingabe ungumuntu wezwe laseZimbabwe kumbe koMthwakazi njengoba inengi lisitsho lisithi lona alibuyi ezweni lamatshe osebenza eGoli obandlululwayo eNingizimu Africa laseZimbabwe yini? Thumela udaba lwakho ku https://velempinindlovu.wordpress.com kumbe kuveapndlovu@gmail.com loba kuWhatsapp 0824407756. Amabizo angempela ngeke adalulwe njengoba efihliwe kuloludaba olungaphezulu.


Source - Velempini Ndlovu
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.