Latest News Editor's Choice


Opinion / Columnist

Umkhuba omubi ngokukhuzwa kuka Bayethe/ Bayede!!!!

19 Feb 2021 at 19:32hrs | Views
Ngiyabingelela Mthwakazi kaNdaba, Mthwakazi kaMzilikazi, Mthwakazi omnyama, lina bonduku zibomvu, izindlela zimhlophe.

Kuleshlava esesangena shiqe esizweni seMbabala sadala umonakalo omkhulu ngokuvumela umkhuba omubi ukuthi ubhebhetheke esizweni seMbabala. Lomkhuba omubi osubhebhetheke ngendlela elulazisa ubukhosi bamaNtungwa labeThwakazi ngumkhuba wokukhuza uBayethe/Bayede lapho kungafanele neze khona. Lumbhalo wami uhlose ukuthi ukhuzwe lomkhuba, okuyinto engithemba ukuthi izasiza ukuziqoqa singamaHlabezulu sizazi ukuthi singoban, siphumaphi siyaphi.

Ngizaqala ngokulandisa umsuka wales'skhuzo sika"Bayethe" ophimiswa ngo "Bayede" ngezinye izizwe. Umlando usitshela ukuthi emandulo ngaphambi kokuba ezinye izizwe zabeNguni ezazizinze eNingizimu yezwekazi Afrika zihlanganiswe ngaphansi kobukhosi besibongo sakwaZulu obabunganyelwe yiSilo uShaka kaSenzangakhona wakwaZulu, zazimbili izizwe ezazilamandla ukwedlula zonke. Lezo zizwe kwakuyisizwe samaNdwandwe ngaphansi kweNkosi uZwide kaLanga wakwaNdwandwe lesizwe sabaThethwa/semiThethwa ngaphansi kweNkosi uDingiswayo/Godongwane kaJobe wakwaMthethwa.

Uyaqhubeka umlando uthi kwakuthi nxa amabutho kwaMthethwa eviva komkhulu andubana iphume impi iyohlasela, ayegiya egxuma kuvuke usinga ethi okaJobe nxa ebagqugquzela ababuze ngeliphezulu athi:
"Niyabesaba na?"
Ayephendula/ayevuma amaButho bethi:
"Hayi, asibesabi, bayethe Nkosi!"

Kuzaqhubeka njalo:
"Niyabesaba na? Hayi, asibesabi, bayethe Nkosi! Niyabesaba na? Hayi, asibesabi, bayethe Nkosi"

Nxa babephendula kanje bethi "bayethe Nkosi", babesho ukuthi "balethe Nkosi" kodwa ngoba imiThethwa bengamaLala-Nguni ngokwezigaba zabeNguni, ulimi lwabo kuthiwa babe thefuya. IsiNguni esithefuyayo esikhundleni sika hlamvu "L"iskhathi esinengi baphimisa uhlamvu "Y", ilambazi bathi iyambazi. Ngokuhamba kwesikhathi kwagcina sekuyisivumo nje nxa iNkosi uDingiswayo ikhuluma isizwe, sivume sithi "bayethe", abesilisa kuphela njalo, owesfazane kuthiwa akamkhuzi u"bayethe" uyalilizela/uyakikiza. Lanxa sekubusa iLembe, izizwe sezingaphansi kombuso wesbongo sakwaZulu sezibizwa ngamaZulu, kwaqhubeka kanjalo kuthiwa "bayethe" nxa kuvunywa kuso iSilo.
Ngithemba uzwakele umsuka ka "Bayethe".

Ma ngibuyela ekukhuzeni kwalomkhuba, kuyacaca ukuthi u"Bayethe" akakhuzwa kunoma ngubani kodwa eNkosini eyiyona ephethe isizwe. Isizwe sabeThwakazi sadatshulwa yiNkosi uMzilikazi kaMashobane wakwaKhumalo. Kwathi ngokukhothama kwakhe umbuso wabeThwakazi wadlulela kwiNkosi uLobhengula kaMzilikazi wakwaKhumalo. Ayikho enye iNkosi eyake yabakhona kwesethu isizwe ngaphandle kwalawo womabili amaKhosi. Yebo uMntwana uNkulumane kaMzilikazi wagcotshwa waphatha kodwa umlando uyasho ukuthi kwakuliphutha lelo, futhi lachitheka igazi ngenxayaleso senzo.

Ayikho neyodwa vo iNkosi yesibongo thizeni eyafuduka eNingizimu leMbabala yancedisana laye ukwakha isizwe. OkaMashobane wafudaka lamabutho labamnumzane ababezimisele ukwakha okwabo ngaphandle kombuso kaZulu. Lamabutho labamnumzane balwa izimpi eziningi basebenza ngokuzikhandla, abanye babo baklonyeliswa ngobuDuna bamanye amaviyo, amabutho lezigaba. Kulab'abaqokwa bagcotshwa ubuDuna ngingabala amaqhawe afana loDambisamahubo kaMkhatshana wakwaMafu, uGundwane kaNdlovu wakwaNdiweni, uThambo kaNdlovu wakwaNdiweni, uMaphisa wakwaFuyane, uMncumbatha kaKholo wakwaMncwango/Khumalo, uMaqhekeni kaMagogo wakwaSithole, uMajijili wakwaGwebu, labanye. Amanye walamaqhawe babebadala kabi kuleMbabala mhlambe bengontanga beNkosi uMashobane kodwa akekho noyedwa wabo okwake kwakhuzwa "uBayethe" kuyena. Kwawona amaDuna aklonyeliswa ngobuNdunankulu besizwe uGundwane Ndiweni, uMncumbatha Khumalo loMagwegwe Fuyane kwakungakhuzwa kubo "uBayethe".

INkosi uMzilikazi leNkosi uLobhengula abakaze neze langaliphi ilanga babuse isizwe bencediswa ngamanye amaKhosi. Baphatha isizwe bencediswa ziNduna. Umbuso wesizwe sakithi awuhlelwanga ngendlela okaZulu ohlelwe ngayo. Kithi iSilo sasibusa loNdunankulu, leziNduna zezigaba, iziNduna zamabutho/mizi leziNduna zamaviyo/mizi. KwaZulu iSilo sibusa loNdunankulu, lamaKhosi, leziNduna ngokwehlukana kwazo.
MaHlabezulu, iziNduna zakithi aziwona amaKhosi, asimkhuzi "UBAYETHE" kuzona. Singabahlonipha ngezinye izindlela hayi ngokubabiza ngamaKhosi. Liphutha elikhulu kabi lelo.

"UBAYETHE" ukhuzwa eNkosini ephethe isizwe sabeThwakazi kuphela, iSilo.
"UBAYETHE" kakhuzwa eziNduneni.
"UBAYETHE" kakhuzwa kosopolitiki.
"UBAYETHE" kakhuzwa ngowes'fazane.
"UBAYETHE" kakhuzwa kubantwana bakwaKhumalo.

Siyisizwe sabeNtungwa labeThwakazi, isizwe samaKhosi uMzilikazi lo Lobhengula, asiziqoqeni sikhuze imikhuba lamahlazo hleze siphenduke inhlekisa kwezinye izizwe ezisadla ngoludala.

Source - Nkonzo Mathanda
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.